You, Hui, College of Information Engineering, East China Jiaotong University Nanchang, 330013, JiangXi, P.R.China, China