Dai, Zong, Hunan Zhaoshan Investment & Holdings Co. Ltd. Xiangtan Hunan, China