Yuan, Zhenzhou, Beijing Jiaotong University, China