Chen, Zhengxin, University of Nebraska at Omaha, United States