Wang, Zhangjun, Sichuan Water Conservancy Vocational College Chongzhou, China, China