Baryshnikov, Yuliy, Alcatel-Lucent Murray Hill, NJ 07974-0636, USA, United States