Bisono, Yoseph Gustommy, Telkom University, Indonesia