Wang, Xinxin, Business School Sichuan University, China No. 24, South section 1 of the first ring road, Chengdu, 610064, China wangxinxin_cd@163.com, China