Yuan, Xiaojing, School of Traffic and Transportation, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China, China