Yuan, Xiaofang, Hunan University P.R.China, 410082 Changsha, Yuelushan, China