Sun, Shuai, Department of Electrical Engineering, Zhengzhou Electric Power College, Zhengzhou 450000, China, China