Tan, Liang, School of Information Management Jiangxi University of Finance and Economics Nanchang 33013, China