Wang, Huifang, Wuhan Polytechnic University, China