Gao, Fei, Non-governmental Higher Education Institute of China, Zhejiang Shuren College, Hangzhou 310015, China, China