Podkopaev, Dmitry, Polish Academy of Sciences University of Jyvaskyla, Poland