Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

===========================================

Conducerea Universităţii Agora 2016-2020

===========================================

Organigrama Universităţii Agora 2016:

Universitatea Agora are următoarele structuri de conducere colectivă: Consiliul de Administraţie al Universităţii (CA-UAO), Senatul Universitar, Consiliul Facultății şi Consiliul Departamentului. (Carta 2016:  PDF)

Membrii Senatului Universităţii Agora

Membrii titulari (2016-2020)

1. Prof. univ. dr. Adriana MANOLESCU

2. Prof univ. dr. Elena - Ana IANCU

3. Conf.univ.dr. Ioan STAN

4.  Conf.univ. dr. Casian-Valentin BUTACI

5. Lect.univ.dr. Radu Gheorghe FLORIAN

6. Patricia Carmen POLEAC  - studentă FSJA

7. Loredana Gabriela MOCANU - studentă FSE

Membrii de onoare (în ordinea cronologică a alegerii)

 1. Prof. dr. Robert Joseph CHILDS,  Southeastern University, Florida, SUA
 2. Prof.dr. Salvo ANDO, Università della Sicilia Centrale Kore di Enna, ITALIA
 3. Prof.dr. Luca REFRIGERI, Universita Degli Studi Del Molise
 4. Prof.dr. Alfio D’URSO, Università di Catanzaro, ITALIA
 5. Prof. Eva PFOSTL, Istituto San Pio V di Roma, ITALIA
 6. Prof. Sabia BUCCI, ITALIA
 7. Acad. Florin Gheorghe FILIP, Romanian Academy, ROMÂNIA
 8. Prof.univ.dr. Pierre BORNE, L'Ecole Centrale de Lille, FRANŢA
 9. Prof.univ.dr. George METAKIDES, University of Patras, GRECIA
 10. Prof.univ.dr. Felisa CORDOVA, University of Santiago of Chile, CHILE
 11. Prof.univ.dr. Yezid DONOSO, University of the Andes, Bogotá, COLUMBIA
 12. Prof.univ.dr. Gang KOU, Southwestern Univ. of Finance and Economics, CHINA
 13. Prof.univ.dr. Yong SHI, University of Nebraska at Omaha, SUA & UCAS, CHINA
 14. Dr. K. SRIDHARAN, Cancelar - Kalasalingam University, INDIA
 15. Ing. Gheorghe GRIGUȚA, Director General- Coniz Romarg, ROMÂNIA
 16. Ec. George OFRIM, Director General, ARCER, ROMÂNIA

Preşedinte al Senatului Universităţii Agora:

Prof.univ.dr. Adriana Manolescu

Extras din  Carta UAO (2016-2020):  PDF

Art. 43. (1) Senatul universităţii este forul decizional de conducere a tuturor activităţilor didactice şi ştiinţifice care se desfăşoară în cadrul instituţiei. Senatul este alcătuit din reprezentanţi aleşi ai facultăţilor – cadre didactice şi studenţi.

(2) Senatul este compus în proporție de 75% din personal didactic și de cercetare, respectiv 25% reprezentanți ai studenților. Toţi membrii senatului sunt stabiliți prin vot universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari, respectiv ai tuturor studenților. Fiecare facultate are un număr de reprezentanți în senat conform normei legale de reprezentare.

(3) Pot fi cooptaţi ca membri de onoare ai Senatului, la propunerea CA-UAO, personalităţi de prestigiu ale vieţii academice, ştiinţifice, economice, culturale sau sociale din afara comunităţii academice Agora. Membrii de onoare au drept de vot consultativ.

(4) Senatul este condus de un preşedinte, ales în prima ședință de constituire, care conduce ședințele și reprezintă senatul în raporturile cu rectorul și cu CA-UAO.

Funcțiile executive de conducere în Universitatea Agora:

Rector:

Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Preşedinte al CA-UAO:

Prof.univ.dr.ing. Mişu-Jan Manolescu

Prorector:

Conf.univ.dr. Gabriela Bologa

Cancelar:

Lect.univ.dr. Radu Gheorghe Florian

Decan FSJA:

Prof.univ.dr. Elena-Ana Iancu

Decan FSE:

Conf.univ.dr. Casian Valentin Butaci

*****************************************************

Extrase din  Carta UAO (2016-2020):  PDF

Art. 52. Preşedintele CA-UAO are următoarele prerogative:

(1) este ordonatorul de credite al universităţii;

(2) avizează ordinele de numire sau revocare din funcţie a personalului didactic şi de cercetare;

(3) numeşte şi eliberează din funcţie personalul tehnico-administrativ din universitate;

(4) aprobă contractele de muncă individuale ale personalului didactic şi nedidactic din cadrul universităţii;

(5) reprezintă legal UAO în probleme de patrimoniu, în relaţiile cu instituţiile financiare, bancare, cu agenţii economici şi avizează toate documentele care implică angajamente financiare din partea UAO;

(6) este garantul autonomiei academice şi economico-financiare precum şi a libertăţii universitare;

(7) semnează/contrasemnează acordurile inter-universitare naţionale şi internaţionale.

Art. 53. Rectorul conduce activitatea didactică şi de cercetare din universitate şi are următoarele prerogative:

(1) rectorul, confirmat de către ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, încheie cu senatul universitar un contract de management, cuprinzând criteriile și indicatorii de performanță managerială, precum și drepturile și obligațiile părților contractuale;

(2) rectorul UAO reprezintă legal UAO în Consiliul Naţional al Rectorilor, în raporturile cu Ministerul Educației Naționale şi organismele sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu administraţia centrală şi locală, cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare naţionale şi de peste hotare, cu organismele publice interne şi internaţionale;

(3) semnează/contrasemnează acordurile inter-universitare naţionale şi internaţionale;

(4) răspunde în faţa CA-UAO şi a senatului şi în faţa legii, pentru întreaga activitate din universitate, prin atribuţii directe sau prin delegare de competenţe;

(5) răspunde pentru aplicarea prevederilor cartei universitare, a regulamentelor interne şi a hotărârilor luate de CA-UAO și de senat;

(6) la propunerea decanilor, avizează statele de funcţii şi personal didactic, precum şi statele de funcţii pentru personalul de cercetare şi cel de administraţie din cadrul universităţii;

(7) numeşte comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere şi a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi nedidactice;

(8) dispune, prin ordin scris, înmatricularea studenţilor anului I, după definitivarea concursului de admitere;

(9) dispune, la propunerea consiliilor facultăților, exmatricularea studenţilor, prin respectarea prezentei carte și a dispoziţiilor legale în vigoare;

(10) aprobă reînmatricularea şi transferul studenţilor, cu avizul decanilor, de la o facultate la alta şi de la o universitate la alta;

(11) acordă diplomele şi certificatele prevăzute în prezenta Cartă.

Art. 54. (1) Prorectorii îndeplinesc acele funcţii care le sunt delegate de către rector, prin dispoziţie scrisă, sau care le sunt decise de către senat.

(2) Prorectorii coordonează domeniile de activitate ce le-au fost încredinţate şi asigură, prin şefii de compartimente, conducerea operativă a acestora.

(3) Prorectorii realizează legătura cu facultăţile şi cu celelalte structuri de învăţământ superior, în domeniile de competenţă. Prorectorii răspund pentru activitatea lor în faţa CA-UAO a rectorului şi a senatului. Numărul de prorectori se stabileşte, prin hotărâre a CA-UAO, în funcţie de volumul, diversitatea şi complexitatea activităţilor desfăşurate de universitate.

Art. 55. (1) Cancelarul realizează legătura dintre rector, CA-UAO şi senat.

(2) Cancelarul este numit de către rector, din rândul membrilor senatului, cu avizul de preşedintelui CA-UAO şi este validat de senat.

(3) Cancelarul este invitat permanent la şedinţele CA-UAO, având drept de vot consultativ.

(4) Cancelarul are următoarele atribuţii principale:

a) Este şeful de cabinet al rectorului şi coordonează serviciile de resurse umane şi secretariat din UAO.

b) Gestionează fluxul de documente al rectoratului şi comunică deciziile rectorului celor vizaţi/interesaţi;

c) Anunţă sedinţele de senat şi ordinea de zi, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a senatului,

d) Păstrează copiile proceselor verbale și ale hotărârilor de senat, aducându-le la cunoştinţa rectorului și celor vizați/interesați;

e) Anunță ședințele CA-UAO şi ordinea de zi, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a CA-UAO,

f) Păstrează copiile proceselor verbale și ale deciziilor CA-UAO, aducându-le la cunoştinţa rectorului şi celor vizaţi/interesaţi;

g) Execută alte atribuţii, incluse în fişa postului întocmită de rector.

Art. 57. Decanul reprezintă facultatea în relaţiile cu celelalte structuri din universitate, precum şi cu facultăţi similare din ţară şi din străinătate. Are următoarele atribuţii:

(1) este preşedintele consiliului facultăţii şi coordonează activitatea acestuia;

(2) conduce activitatea curentă a facultăţii şi răspunde pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului facultății;

(3) avizează statele de funcţii şi personal didactic şi le supune rectorului spre aprobare;

(4) avizează transferul studenţilor de la o facultate la alta şi aprobă transferarea acestora de la o specializare la alta în cadrul facultăţii;

(5) propune înmatriculări, reînmatriculări, prelungiri de şcolaritate şi exmatriculări;

(6) aprobă programul orar şi calendarul sesiunilor de examene;

(7) semnează diplomele şi suplimentele la diplomă, precum şi alte documente oficiale ale facultăţii;

(8) propune salariile personalului, gratificaţiile şi sancţiunile;

(9) răspunde în faţa consiliului facultății şi a rectorului pentru calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din facultate;

(10) coordonează programele, acordurile şi convenţiile de cooperare;

(11) propune scoaterea la concurs a posturilor didactice vacante;

(12) aprobă biletele de examen întocmite de către titularii de disciplină.

 ***************************

Înapoi la conținut.