Sari la conținut.

Scurt istoric

În ianuarie 2000 a luat ființă  Fundația Agora, ca organizație non-profit, neguvernamentală, apolitică, independentă, cu caracter umanitar, cu scop nepatrimonial, care este înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor, devenind astfel persoană juridică de drept privat.

Prin decizia din 17 martie 2000 a adunării generale a fondatorilor se decide înființarea, în cadrul fundației a unei universități particulare și se stabilește calendarul activităților care trebuie desfășurate în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare provizorie a instituției și a primelor specializări.

Universitatea Agora din municipiul Oradea este o instituţie de învăţământ superior, de drept privat şi utilitate publică, care în 20.12.2010, in urma evaluării  de către ARACIS, a primit calificativul “ încredere” și propunerea pentru acreditare instituțională,  acreditare confirmată prin Legea 59/29.03.2012.

Universitatea Agora din municipiul Oradea, la absolvire, eliberează diplome de studii sub girul Ministerului Educaţiei Naţionale, valabile în România, Uniunea Europeană şi ţările terţe cu care România are acorduri în acest sens.

După aprobarea în cele două camere ale Parlamentului și promulgarea de către Președintele României, la 3 aprilie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222, partea I-a, Legea
nr. 59 din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

Ordinul nr. 4.616 din 28 iunie 2012 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială timp de 3 ani, emis de MECTS cf. Legii nr. 59/2012 privind infiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 484 din 16 iulie 2012 şi-a încetat aplicabilitatea la 16 iulie 2015.

În conformitate cu legislația în vigoare şi cu prevederile propriul statut, Consiliul de Administrație al Fundației Agora (CA-FA): a decis înfiinţarea Consiliului de Administraţie al Universităţii Agora din municipiul Oradea (CA-UAO) care, în colaborare cu senatul universitar asigură conducerea decizional-normativă a universităţii; a numit membrii CA-UAO şi a atribuit pe termen nelimitat calitatea de președinte al CA-UAO, precum și cea de ordonator de credite al universităţii  președintelui Fundaţiei Agora. A decis, totodată ca ordonatorul de credite să avizeze orice hotărîre sau decizie emisă de senat sau rector, care implică sustenabilitate financiară imediată sau viitoare.

Universitatea Agora din municipiul Oradea aderă la idealurile și principiile înscrise în Magna Charta Universitatum, adoptată la Bologna în 1988 și acționează pentru transpunerea în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice a valorilor, normelor și reglementărilor promovate în cadrul a ceea ce este denumit „Procesul Bologna”.

Prestigiul național și internațional de care se bucură Universitatea Agora din municipiul Oradea este confirmat în timp prin calitatea absolvenților săi, cât și prin relațiile de colaborare cu instituții similare din țară, din Europa, China, India și din Statele Unite ale Americii.

Carta Universităţii Agora, elaborată pe baza Legii 1/2011 - cu modificările şi completările ulterioare la nivelul anului 2016 - și a legislației subsecvente, este documentul fundamental pe baza căruia va funcționa Universitatea Agora din municipiul Oradea în perioada 2016-2020.În conformitate cu prevederile art. 227 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, structurile universităţilor particulare şi confesionale, atribuţiile, durata mandatelor, precum şi alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitară, avizată de fondatori şi aprobată de senatul universitar.

Identitatea Universităţii Agora din municipiul Oradea

Art. 1. (Extras din Cartă)

Universitatea Agora din municipiul Oradea se identifică prin următoarele elemente:
a) Denumire oficială: Universitatea Agora din municipiul Oradea;
b) Categorie: Instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi utilitate publică;
c) Denumire scurtă: Universitatea Agora;
d) Acronim: UAO;
e) Sediu: Piața Tineretului nr. 8, cod poștal 410526, Oradea, județul Bihor, România; f) Moto: „Acces la succes!”
g) Ziua universității: 17 martie;
h) Site-ul universității: http://univagora.ro;
i) Însemne: emblemă (figura din antet); sigiliu; drapel (emblema universității pe fond alb); ținută de ceremonie: robă și tocă.

Acreditare

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) este acreditată ca instituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică.

UAO face parte din sistemul naţional de învăţământ superior acreditat, având dreptul de a elibera pentru absolvenţii săi diplome de licenţă, respectiv diplome master, sub girul Ministerului Educaţiei Naţionale la următoarele programe de studii mai mult...

Reprezentare legală

Reprezentarea legală a Universităţii Agora din municipiul Oradea (UAO) se exercită astfel:

1) Preşedintele Consiliului de Administraţie al UAO este ordonator de credite şi reprezintă legal UAO în probleme de patrimoniu, în relaţiile cu instituţiile financiare, bancare, cu agenţii economici şi avizează toate documentele care implică angajamente financiare din partea UAO;

2) Rectorul UAO reprezintă legal UAO în Consiliul Naţional al Rectorilor, în raporturile cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi organismele sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu administraţia centrală şi locală, cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare naţionale şi de peste hotare, cu organismele publice interne şi internaţionale.

Înapoi la conținut.