Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Facultatea de Științe Economice (FSE)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

=========================================

Formulare tipizate
=========================================

Fișe de înscriere la studii universitare de licență/ masterat/ postuniversitare

Formulare cereri

 • Cerere de echivalare note - FSE : PDF
 • Cerere de recunoaștere  a creditelor transferabile ECTS - FSE:  Icon DOC (120,5 KO)
 • Cerere de echivalare note - FSJA : PDF
 • Cerere de recunoaștere a creditelor transferabile ECTS - FSJA:  Icon DOC (139,0 KO)
 • Cerere FSE PDF
 • Cerere FSJA PDF
 • Cerere eliberare diplomă licență PDF
 • Cerere eliberare diplomă master PDF
 • Cerere eliberare certificat de atestare a competențelor profesionale PDF
 • Cerere eliberare duplicat acte studii PDF
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal PDF
 • Cerere eliberare adeverinta de autenticitate PDF
 • Cerere eliberare diploma absolvire postuniv  Icon doc (36,7 KO)
 • Cerere student UAO PDF
 • Cerere sustinere licenţă pentru absolvenţi externi PDF
 • Cerere de mobilitate PDF
 • Cerere modificare nume PDF
 • Fişă de lichidare PDF

=========================================

Contracte de studii

=========================================

Facultatea de Științe Economice

Studii universitare de licență

Programul de studii: Management

Contract pentru studii:  Icon DOC (31,6 KO)

Programul de studii: Contabilitate și informatică de gestiune

Contract pentru studii:  Icon DOC (31,5 KO)

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Studii universitare de licență

Programul de studii: Drept

Programul de studii: Poliție locală

Studii universitare de masterat

Programul de studii: Științe penale și criminalistică

Programul de studii: Managementul resurselor umane

Programul de studii: Managementul organizațiilor publice

Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesională continuă

Contract postuniversitar FSE:  Icon DOC (85,5 KO)

Contract postuniversitar FSJA:  Icon DOC (85,0 KO)

Regimul taxelor
=========================================

Decizie privind regimul taxelor în cadrul Universității Agora din municipiul Oradea (Începând cu anul universitar 2021/2022) PDF

Extras din Hotărârile Senatului Universităţii Agora

În schimbul serviciilor prestate de universitate studentul va plăti o taxă anuală de şcolarizare. Taxa se achită la casieria universităţii, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 17:00, studentului fiindu-i eliberată dovada plăţii – chitanţa. Taxele se pot achita și online, în contul universității, deschis la Banca Comercială Feroviară, Sucursala Oradea, IBAN: RO70BFER248000010917RO01.

.Studentul are posibilitatea de a alege modul de plată.

La achitarea primei rate a taxei de şcolarizare studentul trebuie să încheie un contract de studii cu Universitatea, prin care se stabilesc în mod reciproc drepturile şi obligaţiile părţilor.

Pentru fiecare zi de întârziere peste termenul maxim al scadenţei se aplică o majorare de 0,1% pe zi asupra sumei neachitate, fără să fie necesară punerea în întârziere.

În temeiul taxei de şcolarizare studentul are dreptul de a se prezenta la cursuri şi seminarii şi de a participa în mod gratuit la un examen pentru fiecare disciplină (examenul din sesiune).

Taxa pentru studierea disciplinelor facultative este de 20 euro/disciplină. Această taxă se achită în lei la cursul zilei. Taxa pentru prima re-examinare este de 20 euro / examen, respectiv 30 euro /examen pentru a doua re-examinare. Aceasta se va achita integral, înaintea fiecărei sesiuni sau înaintea fiecărui examen planificat, cel târziu cu o zi i. În contul acestei taxe studentul poate fi examinat o singură dată, la aceeaşi disciplină.

Întreruperea de studii în orice fază înainte de susţinerea examenului de licenţă apare ca o excepţie. Ca urmare, taxa de școlarizare pentru anul în care s-a produs întreruperea nu se restituie și nici nu se transferă pentru un an ulterior.
Pentru restituirea documentelor originale aflate în dosarul studentului, în caz de retragere, la mai mult de un an de la abandonarea în fapt a studiilor, se va achita o taxă de arhivare de 50 lei / an.

Taxa pentru eliberarea adeverinţei cu situaţia şcolară, în caz de retragere sau la întreruperea studiilor, oricând înainte de susţinerea examenului de licenţă este egală cu taxa de şcolarizare pentru un an de studiu.

Pentru înscrierea la examenul de licenţă se achită o taxă de procesare a dosarului de 200 lei şi o taxă de licenţă, stabilită anual de către universitatea organizatoare.

Taxele se achită în lei, la cursul oficial al B.N.R. din ziua plăţii, la casieria universității, sau prin transfer bancar.

Regulamentul de burse PDF

Universitatea AGORA, ca instituţie particulară de învăţământ superior şi-a propus, încă de la înfiinţare, să stimuleze studenţii pentru performanţele lor la învăţătură, sau să-i sprijine pe cei cu nevoi speciale. Universitatea AGORA acordă burse şi ajutoare sociale studenţilor săi de la ciclurile de studii universitare de licenţă.

Senatul Universităţii AGORA a hotărât ca studenţii să poată beneficia de trei categorii de burse:

·         bursă Agora;

·         bursă de merit;

·         bursă socială.

Bursa Agora

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii AGORA a hotărât acordarea burselor pentru studenţii cei mai merituoşi.

 Bursa de studiu AGORA se atribuie prin concurs,  în funcție de o serie de criterii de performanță stabilite de Senatul UAO şi acoperă integral taxa de şcolarizare pe anul universitar în curs.

Condiţii de primire: candidaţii trebuie să se prezinte la concursul organizat de universitate, în sesiunile de admitere.

Condiţii de păstrare:  student integralist (promovarea tuturor examenelor în sesiunea de examene gratuită) și media generală pentru fiecare semestru să fie mai mare de 7 (şapte).

Nepromovarea unui examen în sesiunea de examene gratuită sau media generală pentru fiecare semestru mai mică de 7 (şapte) atrage după sine pierderea bursei.

Bursa socială

Pe lângă Bursele Agora, universitatea mai oferă studenţilor care provin din familii cu venituri modeste, dar cu rezultate bune, burse sociale la începutul fiecărui an universitar.

Bursa socială acoperă 50% din cuantumul taxei de şcolarizare. Restul de plată din cuantumul taxei se va achita în cel mult 3 (trei) rate eşalonate.

Bursele sociale se atribuie pe baza dosarelor depuse în perioada 15-30 septembrie a fiecărui an universitar şi aprobate, pe baza criteriilor specifice stabilite de biroul senatului şi acoperă 50% din cuantumul taxei de şcolarizare pe anul universitar în curs.

 Condiţii de primire: candidaţii trebuie să depună un dosar ce va conține cerere de acordare a  bursei sociale şi înscrisuri care fac dovada venitului net.

Condiţii de păstrare: student integralist (promovarea tuturor examenelor până la încheierea anului universitar în curs) și depunerea dosarului de bursă socială la termenul stabilit (perioada 15-30 septembrie a fiecărui an universitar)

Bursa de merit

Pentru a încuraja spiritul de competitivitate, Senatul Universităţii Agora a hotărât acordarea unor burse de merit pentru studenţii cei mai merituoşi, care acoperă integral taxele de şcolarizare.

După o atentă analiză a situaţiei școlare a studenţilor care au obţinut minim media 9 (nouă) la sfârşitul anului universitar, Senatul Universităţii Agora acordă burse de merit acelora dintre studenţi care au obţinut cea mai mare medie pe an, pe fiecare program de studiu și care s-au distins prin activitatea profesională și extrașcolară.

Condiţii de primire: pentru studenţii integralişti, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură la sfârşitul anului universitar anterior celui în care se solicită bursă de merit, se acordă bursă studentului/ei care a  obţinut cea mai mare medie din anul respectiv, medie care trebuie să fie mai mare de 9,00 (nouă).

Art.12. Condiţii de păstrare:  student integralist (promovarea tuturor examenelor  în sesiune de examene gratuită) şi media generală pentru fiecare semestru să fie mai mare de 9,00 (nouă).

Nepromovarea unui examen în sesiune de examene gratuită şi media generală pentru fiecare semestru mai mică de 9,00 (nouă), atrage după sine pierderea bursei.

În cazul în care în anul universitar curent există o altă medie mai mare, în anul universitar următor pierde de asemenea bursa de merit.

Înapoi la conținut.