Sari la conținut.

Prof.univ.dr. habil. Ioan DZIŢAC

Rector al Universității Agora din municipiul Oradea: 2012-2016, 2016-2020

rector@univagora.ro, Tel./Fax: +40 359 101 032

Audiențe Rectorat: Luni  12-14, 16-18

Consultații studențiȘ Luni 11-13.

Ioan Dzitac a obținut licența în matematică (1977) și doctoratul în informatică (2002) la Universitatea ”Babes-Bolyai” din  Cluj - Napoca. În 2019 a obținut abilitarea în domeniul Informatică economică la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este profesor de matematică și informatică la Universitatea Agora din Oradea (UAO; din 2017). De asemenea, este conducător de doctorat la Universitatea din Craiova. A fost rector al UAO  în perioada 2012-2016, fiind reales și pentru mandatul 2016-2020. A fost profesor adjunct la Universitatea Academiei Chineze de Științe (2013-2016) și este membru în consiliul consultativ al facultăţii MOT, Hoseo University din Coreea de Sud. Cercetările sale curente sunt orientate pe diferite aspecte ale inteligenței artificiale, soft computing și aplicații ale logicii fuzzy în tehnologie și economie. Este co-fondator și  Editor Șef al unei reviste cotate ISI/SCI Expanded (din 2006), International Journal of Computers Communications & Control (nominalizată de  Elsevier pentru Journal Excellence Award -Scopus Awards Romania 2015). De asemenea este  membru în  Editorial Board la alte 8 reviste științifice din lume (România, SUA, China, Lituania). Este co-fondator și  General Chair al  International Conference on Computers Communications and Control. A fost membru în Comitetele de Program în peste 80 de conferințe internaționale. Este Senior Member IEEE din 2011 și membru în  alte organizații profesionale (ROMAI, SRAIT, SSMAR, RNG-ISCB etc.).  A fost ”invited speaker” și/sau ”invited special sessions’ organizer and chair” în China (2013: Beijing, Suzhou, Chengdu, 2015: Dalian, 2016: Beijing), India (2014: Madurai, 2017: Delhi), Russia (2014: Moscow), Brazil (2015: Rio), Lithuania (2015: Druskininkai), South Korea (2016: Asan). A publicat 3 cărți, 12 cursuri și materiale suport pentru studenți, 6 proceedings-uri și peste  80 articole științifice în reviste de specialitate și în volumele unor conferințe. Are peste 40 de articole in  ISI Web of Science și peste 220 de citări din ISI în ISI (fără autocitări, h-index=10). În Google Scholar are peste 500 de citări şi h-index=12.

A fost inclus printre cei 100 de informaticieni români de pretutindeni, din ultimii 100 de ani, în volumul ”One Hundred Romanian Scientists in Theoretical Computer Science", Editura Academiei Române, 2018, precum și în volumul ”Civilizația Românească- Știința și Tehnologia Informației în România”, apărut în anul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, tot în Editura Academiei.

Profil profesional, didactic și științific

Abilitare:  Abilitare în Informatică Economică  (UAIC Iași, 2019)

 • Discipline predate la UAO (din martie 2017): Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor.
 • Competențe și domenii de interes: Matematică, Informatică, Sisteme informatice, Logică computațională/fuzzy, Soft computing.

Premii pentru realizări profesionale

 1. Diplomă de excelență (UAV, 2010)
 2. Profesorului anului (UAO, 2008)
 3. Gradație de merit (UAV, 2009-2013, 2015-2018)
 4. Profesor evidențiat (MEN, 1988)

Articole, activitate editorială și parteneriat în proiecte

Premii pentru cercetare/articole ISI

 1. Premiu articol ISI (UEFISCDI 2018, zona galbenă, lista 1 nr. 11 )
 2. Premiu articol ISI (UEFISCDI 2017, zona roșie, lista 1 nr. 384 )
 3. Premiu articol ISI  (CNCSIS 2015, zona roșie, lista 1 nr. 736 )
 4. Premiu articol ISI: (CNCSIS 2014, zona galbenă, lista 3 nr 363)
 5. Premiu articol ISI (CNCSIS, 2014 (zona rosie, lista 5, nr. 2586).
 6. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.250: /Trim. I, 2009.
 7. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.231: PN II 2007-2013, PN II/ /Oct. 2008.
 8. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.88: /Sept.  2008.
 9. Premiu articol ISI Cod CNCSIS Nr.90: /Sept. 2008.
 10. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2016)
 11. Diplomă de excelență pentru cercetare științifică (UAV, 2015)
 12. Premiu ROMAI pentru cercetare (2003)

Membru în colective editoriale:

 1. International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC): fondator revistă cotată ISI, Editor Şef 
 2. Financial Innovation, Springer, http://www.springer.com/economics/macroeconomics/journal/40854
 3. Journal of System and Management Sciences, Beijing Jiatong University, China, http://www.aasmr.org/jsms/editorial.html
 4. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, Bacau, Romania (BRAIN) (Editorial Board)
 5. Mathematics, Informatics, Physics Series - Bulletin of PG University of Ploiesti (BMIF) (Editorial Board)
 6. Theory and Applications in Mathematics and Computer Science, Arad, Romania (Associate Editor)
 7. Scientific and Technical Bulletin, Series: Electrotechnics, Electronics, Automatic Control and Computer Science, Arad, Romania: Editorial Board
 8. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, The International Institute of Informatics and Systemics, US: JSCI
 9.  Business, Management and Education, ISSN 2029-7491, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania: Editorial Board
 10. Baltic Journal of Modern Computing: http://www.bjmc.lu.lv/editorial-board/
 11. Technological and Economic Development of Economy https://journals.vgtu.lt/index.php/TEDE/editorialboard
 12. International Journal of Information Technology & Decision Making: https://www.worldscientific.com/page/ijitdm/editorial-board

Membru în organizații științifice/profesionale:

 1. Senior Member of IEEE (2011-present)
 2. IEEE Computational Intelligence Society Member
 3. ROMAI: Societatea Română de Matematică Aplicată si Industrială (Vice - President)
 4. SRAIT-Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică - Filiala Arad (Secretary)
 5. RNG-ISCB:  Romanian National Group of International Society for Clinical Biostatistics 
 6. SSMAR - Societatea Ştiinţifică de Management din România 
 7. AFER-Departamentul 3
 8. Member in International Advisory Board of Kalasalingam University, India
 9. Member in Advisory Committee of Graduate School of Management of Technology in Hoseo University of Asan -South Korea.
 10. Member in International Academy of Information Technology and Quantitative Management: http://www.iaitqm.org/

Legături relevante

Concurs profesor universitar poz. 8 (Domeniu: Matematică)

Postul de profesor, poziţia nr. 8 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline: Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

Prelegere: Aplicații ale matematicii fuzzy în metodele de luare a deciziilor

Lista completă a documentelor (Documente conform HG 457/2011, art. 13 alin.1):

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; (se găseşte în Anexa 1 în cadrul metodologiei proprii de concurs a Universităţii Agora din municipiul Oradea, metodologie ce este postată în cadrul secţiunii Concurs posturi didactice).

http://dzitac.ro/files/concurs/Cerere.pdf

2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

http://dzitac.ro/files/concurs/RezultateCariera.pdf

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic spre a fi publicat pe pagina web a concursului şi pe site-ul UAO, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs conform HG 457/2011 art. 14

http://dzitac.ro/files/concurs/CV_europass_RO_DzitacIan2017.pdf

4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

Lista completă de lucrări ale candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) va fi structurată astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

d) cărţi şi capitole în cărţi;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

http://dzitac.ro/files/concurs/ListaLucrariDzitac2017.pdf

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard  este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic, spre a fi publicată pe pagina web a concursului şi pe site-ul Universităţii Agora din municipiul Oradea;

http://dzitac.ro/files/concurs/FisaVerificareDzitac2017.pdf

6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor (conform art. 294 alin. 1 din Legea nr. 1/2011) : copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

http://dzitac.ro/files/ioan/diploma_doctor_inf.jpg

7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

http://dzitac.ro/files/concurs/RezumatTeza.pdf

http://dzitac.ro/files/concurs/AbstractThesis.pdf

8. Copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, atestat psiho-pedagogic etc.)

http://dzitac.ro/files/concurs/ACTE_DzitacWeb.pdf

9. Copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

11. Maximum 10 publicaţii , brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

1) Dzitac I. (2015), The Fuzzification of Classical Structures: A General View, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL/ Special Issue on Fuzzy Sets and Applications Dedicated to the 50th Anniversary of "Fuzzy Sets" Published by L.A. Zadeh in 1965, 10(6 ): 775-793, 2015.
(ISI WOS:000364346600002/Article, IF/JCR2014=0,746, 1 citare Google Scholar/1 citare ISI )
 http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2015.6.2069
http://dzitac.ro/files/concurs/1_IJCCC_2015.pdf

2) Stanojevic B., Dzitac I. , Dzitac S.(2015), On the ratio of fuzzy numbers exact membership function computation and applications to decision making, TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY/ Special issue on Fuzzy sets and fuzzy logic in multi-criteria decision making. The 50th anniversary of prof. Lotfi Zadeh’s theory, ISSN: 2029-4913, 21(5):815-832, 2015

(ISI WOS:000361984500009/Article, IF/JCR2010=5,605, 1 cit. GS/ 1 cit. ISI).

http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2015.1093563

http://dzitac.ro/files/concurs/2_TEDE_2015.pdf

3) Nadaban S., Dzitac I. (2014), Atomic Decompositions of Fuzzy Normed Linear Spaces for Wavelet Applications, INFORMATICA, ISSN: 0868-4952, 25(4): 643-662, 2014.

(ISI WOS:000347513200007/Article, IF/JCR2010=1,786, 6 cit. GS/ 3 cit. ISI) http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2014.33  

http://dzitac.ro/files/concurs/3_INFO_2014.pdf

4) Felea I., Dzitac S., Vesselenyi T., Dzitac I (2014), Decision Support Model for Production Disturbance Estimation, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, ISSN: 0219-6220, World Scientic Publishing Company, 13(3):623-647, 2014.

(ISI WOS:000336411100009/Article, IF/JCR2010=3,990, 4 cit./2 cit. ISI). http://dx.doi.org/10.1142/S0219622014500576

http://dzitac.ro/files/concurs/4_IJITDM_2014.pdf

5) Benta D., Bologa G., Dzitac I. (2014), E-learning Platforms in Higher Education. Case Study, 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014, Moscow, PROCEDIA COMPUTER SCIENCE, 31C: 1170-1176, 2014.

(ISI WOS:000360713800135/Proceedings Paper, 22 de cit./ 10 cit. ISI))

doi:10.1016/j.procs.2014.05.373

http://dzitac.ro/files/concurs/5_Procedia_2014.pdf

6) Dzitac I., Vesselenyi T., Tarca R. C. (2011), Identification of ERD using Fuzzy Inference Systems for Brain-Computer Interface, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL/ Special Issue on Fuzzy Sets and Systems, 6(3):403-417, 201.

(ISI WOS:000294513700003/Article, IF/JCR2014=0,746, 6 cit. GS/3 cit. ISI) http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2011.3

http://dzitac.ro/files/concurs/6_IJCCC_2011.pdf

7) Andonie R., Dzitac I. (2010 ), How to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be Measured by ISI Web of Knowledge, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 5(4):432-446, 2010.

(ISI WOS:000282600700002/ Article, IF/JCR2014=0,746, 17 GS cit./ 1 cit. ISI)

(se utilizează la școala doctorală în Computer science la University of Bolzen-Bolzano, Italy ( http://www.inf.unibz.it/~calvanese/teaching/2017-02-PhD-RM/ ) și

la   INRIA – France ( http://maverick.inria.fr/~Nicolas.Holzschuch/notes.html )

http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2010.4

http://dzitac.ro/files/concurs/7_IJCCC_2010.pdf

8) Secui D.C., Dzitac S., Bendea G.V., Dzitac I. (2009), An ACO Algorithm for Optimal Capacitor Banks Placement in Power Distribution Networks, STUDIES IN INFORMATICS AND CONTROL, ISSN 1220-1766, 18(4):305-314, 2009.

(ISI WOS:000272759700002/Article, IF/JCR2014=0,913, 8 cit. GS/ 5 cit. ISI).

  http://sic.ici.ro/?page_id=423

http://dzitac.ro/files/concurs/8_SIC_2009.pdf

9) Dzitac I., Barbat B.E .(2009), Artificial Intelligence + Distributed Systems = Agents, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 4(1):17-26, 2009.

(ISI WOS:000262821700002/Article, IF/JCR2014=0,746 , 36 cit. GS/ 17 cit. ISI)

http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2009.1  

http://dzitac.ro/files/concurs/9_IJCCC_2009.pdf

10) Vesselenyi T., Dzitac S., Dzitac I., Manolescu M.-J., Fuzzy and Neural Controllers for a Pneumatic Actuator, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 2(4):375-387, 2007.

(ISI WOS:000255333100007/Article , I F/JCR2014=0,746 , 33 cit. GS/ 20 cit. ISI)

http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2007.4

http://dzitac.ro/files/concurs/10_IJCCC_2007.pdf

12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

http://dzitac.ro/files/concurs/DECLARincompat.pdf

13. Chitanţa de achitare a taxei de participare la concurs.

14. Recomandări

2017:

1) Prof. Răzvan Andonie, Central Washington University, USA

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecAndonieSUA.pdf

2) Prof. Felisa Cordova, University Finis Terrae, Chile

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecCordovaCL.pdf

3) Prof. Gang Kou, Southwestern University of Finance and Economics, China

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecKouChengduCN.pdf

4) Prof. Yong Shi, Chinese Academy of Sciences, China

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecShiBeijingCN.pdf

2009:

5) Prof. Pierre Borne, Ecole Central de Lille, France

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecBorneFR.pdf

6) Acad. Florin Gheorghe Filip, Romanian Academy

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecFilip.pdf

7) Prof. Janos Fodor, Doctor of Hungarian Academy of Sciences

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecFodoHU.pdf

8) Prof. Adelina Georgescu, Academy of Romanian Scientists

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecGeorgescu.pdf

9) Acad. Gheorghe Păun, Romanian Academy & Academia Europaea

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecPaun.pdf

Mesajul Rectorului"Acces la succes!" (Moto UAO)

"Echipa de management a Universității Agora din Oradea consideră transparența  o componentă esențială a calității." (Misiunea asumată de către rector și echipa sa)
Universitatea Agora din Oradea este o instituție de învățământ superior de drept privat și utilitate publică, înființată în anul 2000 de Fundația Agora, acreditată de ARACIS în 2010 și validată de Parlamentul României prin Legea 59/2012, ca parte a sistemului național de învățământ superior în România. În anul 2018, Universitatea Agora a fost re-acreditată de ARACIS, cu gradul de încredere.

În data de 24.04.2012 am fost ales rector de către toți profesorii și studenții Universității Agora din Oradea,  pentru legislatura din 2012 -2016, iar în 2016 am fost reales pentru mandatul 2016-2020.

Rectorul reprezintă în mod legal Universitatea Agora din Oradea (UAO) în Consiliul Național al Rectorilor în relațiile cu Ministerul Educației Naționale și entitățile sale subordonate sau consultative (ARACIS, CNATDCU, UEFISCDI etc.), cu guvernul  și autoritățile locale,  naționale și din  străinătate, cu organisme publice naționale și internaționale.

Deși  tânără și mică, cu  două facultăți (
Facultatea de Științe Juridice și Administrative şi Facultatea de Științe Economice), Universitatea Agora din Oradea este extrem de dinamică și activă. În loc de o dezvoltare cantitativă preferă una calitativă. UAO are patru specializări de licenţă acreditate: Drept (4 ani), Poliţie Locală (3 ani), Management (3 ani) şi Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani), precum şi trei programe de masterat acreditate: Ştiinţe penale şi criminalistică (1 an), Cercetări criminalistice aplicate (2 ani) şi Managementul resurselor umane (2 ani).

Fără falsă
modestie, Universitatea Agora din Oradea are unele performanțe dificil de realizat chiar și de unele instituții academice vechi și mai mari: 5 centre de cercetare (două internaționale), o editură editând 5 reviste științifice internaționale în limba engleză (dintre care una este indexată în ISI Web of Science, 5 conferințe internaționale în limba engleză, un laborator informatic, un laborator criminalistic, trei săli cu table inteligente pentru cursuri și videoconferințe, trei săli de curs cu peste 100 de locuri, platformă pentru învățarea electronică și 10 proiecte POS-DRU încheiate cu succes.

UAO a fost caracterizată de echipa EUA-IEP (2014) ca "o universitate antreprenorială":

Echipa EUA-IEP despre UAO (PDF): "Echipa s-a bucurat să cunoască caracteristicile de instituție antreprenorială a Universității Agora și rolul său de furnizor de educație superioară în domeniul dreptului, managementului și științelor sociale. A fost o experiență interesantă de discutat cu personalul, studenții și părțile interesate din exterior provocările cu care se confruntă UAO și eforturile universității de a aborda constrângerile și de a explora oportunitățile viitoare. Credem că universitatea are potențialul de a face pași de succes în următorul său stadiu de dezvoltare.”

În perioada 2012-2018, Universitatea Agora din Oradea a realizat numeroase acorduri internaționale cu numeroase universități din Europa, India și China. Începând cu anul universitar 2019-2020, intenționăm să extindem internaționalizarea și reperele unei universități inteligente într-o lume nouă (cu digitizarea, transformarea digitală, AI, 4iR, M-learning etc.).

Dacă sunteți de acord cu o educație de calitate superioară, prin tehnologii moderne de predare, în deplină transparență și legalitate, puteţi avea încredere în Universitatea Agora din Oradea.


Succes la acces!

Rector,

Prof.univ.dr.habil. Ioan Dzițac

Înapoi la conținut.