Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

=================================================================

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

=================================================================

Programul de studii universitare de licenţă : DREPT

Admitere 2021: click aici

 • Program acreditat prin H.G.
 • Grila RNCIS pentru Drept (ocupaţii posibile, cunoştinţe, competenţe): PDF
 • Plan de invatamant DREPT 2021-2025  PDF
 • Ghidul studentului Drept  PDF

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna)

Forma de învățământ:  Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Profilul: Juridic

Domeniul fundamental de studii: Ştiinţe juridice

Domeniul: Drept

Programul de studii universitare de licenţă :  Drept

Durata: 4 ani

Număr credite transferabile europene (ECST): 240

Diploma de licenţă acordată după susţinerea examenului de licenţă: Licenţiat în drept

Număr maxim de locuri aprobat: 75 ( H.G. 403/31.03.2021 )

Taxa de şcolarizare: Detalii aici

Admiterea pe locurile cu taxă:   Pe bază de dosar  (media de la Bacalaureat).

Locuri fără taxă: Burse Agora, se acordă pe baza unor criterii de performanță, stabilite de către CA-UAO.

Înscrierile la admitere: HTML

Competenţe: Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior

Supliment de diplomă: Atestă în limbile română şi engleză specializarea în drept.

Finalizare: Examen de licenţă (examen oral + elaborarea şi susţinerea unei lucrări de licenţă).

După absolvire: Angajare pe un post de specialitate sau / şi continuare de studii în ciclul II (masterat).

Resurse materiale: aule, săli de cursuri şi seminar, laboratoare de criminalistică, Centru de Documentaţie Europeană, Centru de Informare EUROPE DIRECT, Centru Euroregional de Prevenire şi Combatere a Criminalităţii Transfrontaliere, www.cepct.ro , colective de cercetare internaţională, o editură acreditată CNCSIS, COD 27, o revistă de specialitate , o conferinţă internaţională anuală, sală de sport, club sportiv, acces la internet, burse etc.

OPŢIUNI DE CARIERĂ PENTRU ABSOLVENTUL DE DREPT

DE CE AŢI  ALEGE O CARIERĂ JURIDICĂ?

Pentru a răspunde la această întrebare am făcut un posibil traseu profesional pe care l-ar putea avea un absolvent de la specializarea drept.

În acest sens, într-o primă etapă am avut în vedere următoarele:

 • promovarea examenului  de licenţă care vă conferă titlul de JURIST;
 • am presupus că nu aveţi vechime în specialitate juridică sau în muncă, dacă aveţi cu atât mai bine, identificarea modalităţilor alternative se va putea face mai uşor.

Iată câteva dintre posibilităţile pe care le puteţi avea dacă veţi opta pentru o pregătire juridică:

JURIST ori CONSILIER JURIDIC ÎN ORICE INSTITUŢIE care are post vacant şi scos la concurs.

 Pentru aceasta va fi nevoie să promovaţi şi un examen cu o tematică specifică postului.
Exemple: Locuri de muncă pentru consilieri juridici şi jurişti, www.findjob.ro

AVOCAT

Etapa I. – de înscriere şi promovare a examenului pentru primirea în profesia de avocat.
Etapa II. – efectuarea  în mod obligatoriu a un stagiu de pregătire profesională cu durată de doi ani, timp în care veţi avea calitatea de avocat stagiar.
Etapa III.  – susţinerea şi promovarea examenului de definitivare.

JUDECĂTOR sau PROCUROR  – Auditori de justiţie

Condiţie: să urmaţi cursurile Institutului Naţional de Magistratură timp de doi ani.
Etapa I. Promovarea examenului pentru admitere la Institutul Naţional de Magistratură – auditor de justiţie.
Etapa II. După primul an de cursuri auditorii de justiţie optează, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor pentru funcţia de judecător sau procuror.
Etapa III. Judecătorii şi procurorii – pot deveni formatori şi tutori pentru stagiile de practică ale auditorilor de justiţie.

CONSILIERI DE PROBAŢIUNE, INSPECTOR DE PROBAŢIUNE – lucrează în Serviciile de probaţiune de pe lângă Tribunale promovând şi participând la executarea  anumitor măsuri de prevenire prin sprijinirea persoanelor care au comis infracţiuni să respecte legea, contribuind astfel la creşterea gradului de siguranţă socială.

Etapa I. Înscrierea la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de consilier de probaţiune.
Etapa II. Licenţă în drept (această posibilitate o pot avea şi absolvenţii altor specializări).
Exemplu: Recrutare permanentă  ……..www.recrutare.probatiune@ro
    Avantaje:

 • Sunteţi în baza de date a Direcţiei de Probaţiune;
 • Puteţi fi înştiinţaţi atât cu privire la posturile scoase la concurs, cât şi cu privire la activităţile de voluntariat, evenimente, cursuri organizate de către Direcţia de Probaţiune, programe de master în probaţiune etc.

NOTAR

Absolventul care optează pentru notar trebuie să parcurgă următoarele etape:
Etapa I - trebuie să primească acceptul unui notar public de a lucra în biroul de notariat, bineînţeles în cazul în care va promova examenul de admitere.
Etapa II – promovează examenul de admitere şi devine notar stagiar în biroul notarial de unde a primit acceptul, timp de doi ani.
Etapa III – în perioada de stagiatură este obligat să urmeze un program de pregătire, prin participarea la cursurile de specializare organizate de Institutul Notarilor Publici.

Etapa IV – se înscrie la examenul de definitivat pentru a deveni notar public. Cu cel puţin șase luni înainte de examen se va organiza simularea examenului, când notarul stagiar va putea să-şi verifice cunoştinţele pentru examenul tematic. Atât simularea cât şi examenul final se desfăşoară la Bucureşti.

Cu privire la această oportunitate, în momentul de faţă există un proiect de lege, proiect aflat în dezbatere publică prin care se doreşte ca admiterea să se facă doar printr-un examen de admitere la Institutul Notarilor Publici unde urmează să desfăşoare cursuri timp de doi ani.

EXECUTOR JUDECĂTORESC

- examen de admitere în profesie;
- stagiatură 2 ani;
- promovarea examenului de definitivat.

 • Şi nu în ultimul rând vă aduc în atenţie posibilitatea pe care o aveţi de a lucra în cadrul organismelor internaţionale şi a instituţiilor europene pe diferite poziţii.
 • Avantaje:
 • este o oportunitate excelentă de carieră;
 • ai şansa de a lucra într-o echipă mixtă, interdisciplinară, într-un mediu multicultural;
 • ai şansa de a relaţiona cu oameni interesaţi de diverse teme: de la legislaţie, la economice, IT ori probleme legate de politici sociale şi voluntariat.

Exemplele cele mai relevante pe care le-am ales sunt acelea de:
A) Asistenţi în instituţiile Uniunii Europene

Condiţii: Asistenţii care vor fi recrutaţi de instituţiile UE fac parte din categorii diferite profesionale în funcţie de cerinţele postului. În special contează pentru un post: tipul de specializare şi expertiză pe care o au, cunoaşterea a cel puţin două limbi străine, cel puțin una vorbită fluent, iar condiţiile de participare, respectiv preselecţia şi selecţia în vederea desfăşurării interviului diferă de la post la post şi sunt postate pe site: www.epso.eu.

Exemplu: Curtea Europeana a Drepturilor Omului recrutează un jurist asistent din Romania, pentru a fi inclus in „Schema Juriştilor Asistenţi”, dezvoltată în cadrul Curţii, cu rolul de a oferi oricărei persoane cu pregătire juridică, aflată la începutul carierei sale, oportunitatea de a cunoaşte direct modul de funcţionare a instituţiei. La descrierea postului se menţionează: „lucrând împreuna pentru dezvoltarea Europei”.

 • Avocaţi pentru Curtea de Justiţie şi pentru Parlamentul European/Consiliul European

*** din statistici reiese faptul că peste 2.000 de români sunt funcţionari europeni la Bruxelles, cu salarii de până la 16.000 de euro/lună.

 • Experţi naţionali detaşaţi  - sunt funcţionari naţionali care lucrează în sectorul public şi temporar desfăşoară activităţi în instituţiile Uniunii.

Exemplu: jurişti, specialişti în mediere în domeniul contractelor, traducători şi interpreţi în domeniul juridic, jurişti-lingvişti.

 • Stagiari - de regulă proaspeţi absolvenţi de studii superioare pe diferite specializări, inclusiv drept care primesc fie salariu, fie o bursă de cel puţin 1000 de EURO/lună plus alte avantaje.

*** Concursurile EPSO reprezintă modalitatea cea mai sigură şi directă de a obţine un post
de funcţionar definitiv în instituţiile europene.

II. Aţi ajuns la o vechime de trei ani aveţi şi alte posibilităţi alternative. De exemplu:

 • MEDIATOR - este alternativa profesională viabilă pentru absolvenţii cu studii superioare, atât de la drept cât şi de la ştiinţe economice, un nou mod de abordare a proceselor, o schimbare necesară de mentalitate.

Puteţi participa la procesul de mediere din două perspective:

 • fie cea a avocatului dacă sunteţi deja şi doriţi ca un client al d-voastră să-şi finalizeze eventualul conflictul pe cale amiabilă;
 • fie din cea a mediatorului - atunci când aveţi propriul d-voastră cabinet de mediere.

Admiterea în profesia de Mediator,  http://www.medierea.ro.
Etapa I. Să urmaţi un curs de formare a mediatorilor,  organizat de către unul dintre furnizorii de formare, autorizaţi în acest sens de către Consiliul de Mediere.
Etapa II. Să promovați examenul de finalizare a cursurilor.

În profilul psihologic al unei persoane care doreşte să fie mediator ar trebui să se regăsească şi următoarele trăsături:

 • să fie un bun cunoscător al psihologiei judiciare şi al limbajului nonverbal pentru a putea fi un bun negociator;
 • să fie un bun evaluator şi analizator financiar.

PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ

cu cele două posibilităţi: administrator judiciar şi lichidator:
 - specializare în drept sau ştiinţe economice;
- experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin trei ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare;
- promovarea examenului de admitere în profesia de practician în insolvenţă;
- la începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de doi ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar;
- după efectuarea stagiului, practicianul în insolvenţă stagiar va susţine examenul de definitivare.

EXECUTOR JUDECĂTORESC

 • promovarea  examenului de admitere în profesie,   organizat pentru persoanele care au exercitat timp de trei ani funcţii de specialitate juridică.

III. Cu o vechime de cinci ani sunt alte oportunități, de exemplu:

 • sunt scutiţi de examen şi stagiu pentru profesia de practician în insolvenţă ***persoanele care au exercitat cel puţin cinci  ani funcţia de judecător-sindic;

*** persoanele care au exercitat, timp de 10 ani, funcţia de avocat, magistrat sau notar public.

 • sunt scutiţi de stagiu juriştii cu o vechime de cinci ani pentru a ajunge notari, dar trebuie să se înscrie la concursul tematic şi să promoveze examenul;
 • nu dau examen de primire în profesia de avocat, nu fac stagiu, dobândesc calitatea de avocat definitiv, fără susţinerea examenului de definitivare, cu condiţia promovării examenului de definitivat în profesia din care provine – persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror, notar public, consilier juridic timp de cinci ani;
 • avocatul stagiar care a exercitat cel puţin un mandat de parlamentar, primar, viceprimar, preşedinte de consiliu judeţean sau vicepreşedinte de consiliu judeţean dobândeşte la cerere calitatea de avocat definitiv;
 • dă examen pentru primirea în profesie, nu face stagiatura şi devine avocat definitiv persoana care deţine titlul  de doctor în drept.

IV. Alte alternative în alte domenii pot fi şi posturi care necesită pregătire juridică:
Carieră didactică: Masterat şi doctorat, http://jobs.edu.ro/;
Formatori: absolvirea cursurilor de formatori desfăşurate de diferiţi furnizori la nivel naţional şi la nivel de universităţi;
Poliţişti,  mai ales la:  serviciul de investigare criminală, serviciul criminalistic,  serviciul de investigare a fraudelor;
Consultanţă juridică în societăţile de consultanţă proprii sau colaboratori ai acestora;
Consultanţă în firmele proprii sau colaboratori ai unor firme cu acest obiect de activitate pentru elaborarea şi implementarea proiectelor cu finanţare europeană;
Colaboratori ai unor bănci, evaluatori;
Experţi judiciari sau criminalişti;
Expert personal de specialitate asimilat judecătorului sau procurorului în cadrul Departamentului pentru formare profesională continuă, Institutul Naţional de Magistratură.

Resurse

Reviste de profil editate de UAO

Platformă de e-learning (accesare cursuri de la distanță)

 Accesare Moodle


Pentru înregistrarea dvs. în cadrul platformei Moodle a Universității Agora, vă rugăm să completați formularul de înregistrare, dând clic AICI

Bibliografie pe net despre Criminalitatea Informatică (CI)

1. Serviciul de Combatere al CI: http://www.efrauda.ro/

2. Infracţiuni informatice: http://www.criminalitate.info/

3. Tipuri de fraude informatice: http://www.criminalitatea-informatica.ro/

4. CI  în vizorul Comisiei Europene: http://ec.europa.eu/news/justice/120328_ro.htm

5. Articol destpe CI: http://www.racai.ro/INFOSOC-Project/BanciuVladut_st_e03_new.pdf
6. Legile Internetului

7. Bibliotecă juridică: http://bibliotecahamangiu.ro/

 ***

***

Înapoi la conținut.