Sari la conținut.

Moodle

Universitatea Agora din municipiul Oradea

EU    Erasmus+

Licență

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

*********************************

Planuri de învăţământ la programele de studii universitare de licenţă

Cerinţe normative

RNCIS: METODOLOGIE din 17 martie 2017 de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS):  PDF

ACPART: Cadrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (CNCIS), Anexă la O.M. nr.5703/2011:  PDF

Anexă: METODOLOGIA DE REALIZARE A CADRULUI NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR:  PDF

Anexa 1 – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale:  PDF

Anexa 1 bis – Elemente specifice de descriere a domeniului/programului de studii:  PDF

Anexa 1a – Descrierea domeniului/programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale:  PDF

Anexa 1b – Descrierea programului de studii prin competenţe profesionale şi competenţe transversale:  PDF

Anexa 1c – Descrierea domeniului prin competenţe profesionale şi competenţe transversale:  PDF

Anexa 2. Stabilirea corelaţiilor dintre competenţele profesionale şi competenţele transversale şi ariile de conţinut, disciplinele de studiu şi creditele alocate:  PDF

Anexa 3- Fişa disciplinei:  PDF ;  Model adaptat în WORD:  RTF ; Un exemplu concret (CIG, anul I, Informatică):  RTF

Anexa 4 - FORMULARUL DE APLICAŢIE PENTRU VALIDAREA UNEI CALIFICĂRI UNIVERSITARE:  PDF 

Anexa 5-  Rezumatul descrierii unei calificări în cadrul Registrului Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior:  PDF

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabile începând cu anul universitar 2016-2017:

  • Plan de învăţământ - Drept:   PDF
  • Plan de învăţământ - Poliție locală:   PDF
  • Plan de învăţământ - Management:   PDF
  • Plan de învăţământ - Contabilitate şi informatică de gestiune:   PDF 

REGULAMENT privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de  Credite Transferabile (SECT/ECTS)

valabil începând cu anul universitar 2012 – 2013

(Extrase din Regulament)

(1)        Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor în baza Sistemului European de Credite Transferabile (SECT/ECTS) cuprinde normele ce vor fi aplicate în cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea, instituţie de învăţământ superior de drept privat şi utilitate publică, înfiinţată prin Legea 59/2012, începând cu anul universitar 2012-2013.

(2)        Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor categoriilor de studenţi şi tuturor formelor de învăţământ de la Universitatea Agora din Oradea, respectând reglementările actualizate bazate pe:

(a)        Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,

(b)        Legea nr. 59 din 29.03. 2012, publicată în M. Of. nr. 222 din 3.04.2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea,

(c)        Carta Universităţii Agora avizată de MECTS - Direcţia Generală Juridică, prin adresa nr. 878/DGJ/ 02.05.2012 şi regulamentele aferente,

(d)        O.M.E.C.T.S. nr. 3887/02.05.2012 de confirmare a rectorului Universităţii Agora din municipiul Oradea,

(e)        O.M.E.C.T.S. nr. 2284/2007 privind aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior,

(f)         O.M.E.C.T.S. nr. 4616/28.06.2012 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a instutuţiilor de învăţământ superior de drept privat şi de utilitate publică înfiinţate prin Legea nr. 58/2012 privind înfiinţarea Universităţii “Sapientia” din Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

(g) ORDIN nr. 3617/16.03.2005 privind aplicarea generalizată a Sistemului European de Credite Transferabile

(h) OMECTS nr. 4019 din 31.05.2010 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile.

(i) Ordin nr. 5562 din 07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acumulare, echivalare si recunoastere a creditelor profesionale transferabile.

(j) OMECTS nr. 5649 din 10.10.2011 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile.

(k) OMECTS nr. 6171 din 07.11.2011 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile.

(l) OMECTS nr. 6459 din 06.12.2011 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile.

(m) OMECTS nr. 3535 din 14.03.2012 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile.

(n) OMECTS nr. 3299 din 21.02.2012 privind echivalarea unui număr de credite profesionale transferabile.

Transferul de credite se poate realiza în următoarele situaţii:

pentru disciplinele promovate în anul anterior, de către studenţii care refac activităţi didacţice din anul anterior, sau urmează un an suplimentar;

pentru disciplinele urmate de alte specializări scolarizate de universitate, dacă studentul urmează o a doua specializare, sau o specializare adiacentă;

  1. pentru discipline din aceeasi specialitate urmate la alte facultăti din ţară sau străinătate;
  2. pentru stagiile practice efectuate în străinătate;
  3. pentru studenţii primiţi prin transfer de la alte instituţii universitare.

Recunoasterea creditelor transferabile va avea loc numai cu aprobarea Biroului Senatului, în baza avizului dat de către conducerea facultăţii, pentru situaţiile descrise în (1) si (2) si în baza acordurilor de reciprocitate încheiate în prealabil între universitate si celelalte instituţii implicate, pentru situaţiile descrise în (3), (4), (5).

Numărul maxim de credite transferabile pentru situaţia descrisă la (2) nu poate fi mai mare de 60 de puncte-credit pe toată durata studiilor.

Pentru situaţiile descrise în (3) si (4), perioada acordurilor de reciprocitate nu poate depăsi un an universitar.

Universitatea Agora poate primi studenţi, prin transfer, de la alte instituţii de învăţământ superior, autorizate de către C.N.E.A.A. pentru funcţionare provizorie sau acreditate, în conformitate cu Legea nr. 88/1993. Transferările se aprobă de către Biroul Senatului, la propunerea decanului facultăţii la care se solicită înscrierea.

La cererea de transfer, studentul interesat va anexa situaţia scolară de la facultatea de la care provine. Pe baza acesteia, decanul facultăţii va stabili disciplinele si numărul de credite recunoscute, examenele de diferentă si taxele aferente (pentru expertizarea dosarului, pentru susţinerea examenelor de diferenţă, de scolarizare pentru anul în curs etc.).

În cadrul Universitaţii Agora studenţii se pot transfera de la o specializare la alta, din cadrul aceluiasi profil, sau din profiluri apropiate, precum si de la o formă de învăţământ la alta, în cadrul aceleiasi specializări. Cererile de transfer se depun la secretariatul facultăţii care urmează să primească studentul. Aceste cereri se avizează de către decanul facultăţii de la care pleacă, respectiv vine studentul si se aprobă de către rector.

La avizarea si aprobarea cererilor de transfer se va ţine seama de cifra de scolarizare stabilită pentru formaţiile de studiu, astfel încât acestea să poată fi menţinute în limitele standardelor legale.

Conducerea facultăţii care primeste studentul transferat stabileste disciplinele si punctele-credit recunoscute, precum si activităţile obligatorii, conform planului de învăţământ si a programelor analitice ale disciplinelor.

Susţinerea examenelor de diferenţă nu este condiţionată de promovarea examenelor curente.

Examenele de diferenţă se programează si se susţin în sesiunile stabilite potrivit structurii anului universitar. În mod excepţional, aceste examene pot fi susţinute si în afara sesiunilor, cu aprobarea expresă a rectorului si cu plata corespunzătoare a taxelor de examinare.

Activitatea profesională a studentului poate fi întreruptă în cazuri motivate, cu aprobarea corespunzătoare a Biroului Senatului.

Întreruperea de studii apare ca o excepţie si poate avea loc numai dacă studentul face dovada cu acte oficiale că a fost în concediu medical pe o durată mai mare de 60 de zile din activitatea anului universitar. Situaţia scolară a acestui student se încheie, în Registrul matricol, cu menţiunea: „întrerupere de studii”.

Taxa de scolarizare pentru anul în care s-a produs întreruperea de studii nu se restituie si nici nu se transferă pentru un an ulterior.

La reluarea studiilor întrerupte studentul are obligaţia să susţină si să promoveze eventualele examene de diferenţă (contra cost) si să îndeplineascăîn termenele stabilite de conducerea facultăţii si alte obligaţii ce-i revin potrivit planului de învătământ si programelor analitice.

Studentul poate întrerupe studiile cel mult o dată pentru fiecare an de studiu. Întreruperea de studii nu este permisă pentru anii suplimentari. Prelungirea scolarităţii cu un an, pentru acelasi an de studii, se aprobă de către Biroul Senatului, la propunerea decanatelor, cu condiţia achitării taxei corespunzătoare de scolarizare, următoarelor categorii de studenţi care:

  • în timpul anului universitar nepromovat au lipsit motivat din tară mai mult de două luni;
  • în timpul anului nepromovat au fost spitalizaţi – continuu sau prin însumare – cel puţin 60 de zile, sau prezintă certificate medicale din care rezultă că starea lor de sănătate nu le-a permis să se prezinte la sesiunea de examene.

În anul de prelungire a scolarităţii, studentului i se recunosc toate notele si punctele-credit obţinute la examenele promovate în anul anterior de studii prelungit.

Studenţii se pot retrage din universitate la cerere, cu aprobarea rectorului. Restituirea actelor originale se va face numai după ce studentul va achita taxa de scolarizare pe întreg anul universitar, cu indexările si penalizările calculate la zi.

Studentului admis în anul I de studii, care cere retragerea pâna cel mai târziu la data de 10 octombrie a anului în curs, i se restituie 50 % din taxa depusă pentru întreg anul de studiu, dacă aceasta a fost platită integral. Pe parcursul anului universitar, în caz de retragere, indiferent de anul de studiu, taxa de scolarizare achitată, integral sau partial nu se restituie.

Înapoi la conținut.