Sari la conținut.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Programul de studii universitare de licenţă (specializarea): MANAGEMENT

Admiterea pentru anul universitar 2019 -2020

Hotărârea Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020, din 23.05.2019, publicată în Monitorul Oficial, partea I, Nr. 467, cu Anexele 1-6 publicate în Nr. 467 bis/10.04.2019, precizează la pag. 119 starea de acreditare (A) și numărul de locuri la specializările de licență de la Universitatea Agora din Municipiul Oradea: Management (A, 50 locuri), Contabilitate și informatică de gestiune (A, 100 locuri), Drept (A, 100 locuri) și Poliție locală (A, 80 locuri).

BIROU DE ÎNSCRIERE:

 Campus AGORA

Piața Tineretului nr. 8

Tel: +40 259 427 398

Ghidul studentului la Management (18 pagini):  Icon PDF (280,0 KO)

Tipul de studii: Studii universitare de licenţă (ciclul I în sistem Bologna)

Forma de învățământ:  Învăţământ cu frecvenţă (IF)

Domeniul fundamental de studii: Științe sociale

Ramura de știință: Ştiinţe economice

Domeniul de licență: Management

Programul de studii universitare de licenţă (Specializarea):  Management

Durata studiilor: 3 ani

Număr de credite de studiu transferabile (ECTS): 180

Număr maxim de locuri aprobat: 50

Titlul conferit absolvenților după promovarea examenului de finalizare a studiilor: Licenţiat în Ştiinţe economice

Înscrierile se fac de luni până vineri, între orele 9:00 -17:00.

Pot candida posesorii de diplome de bacalaureat sau echivalente.

Admiterea la studiile de licenţă, pe locurile cu taxă, se face pe baza mediei de la examenul de bacalaureat.

Taxa de școlarizare = 500 EUR/an sau în rate eșalonate cu un adaos procentual.

Calendarul admiterii

      (1) Sesiunea I: 1  aprilie - 31 iulie 2019;

      (2) Sesiunea a II-a: 1 august – 27 septembrie 2019.

Descărcaţi şi completaţi cu atenţie fișa de înscriere  Icon PDF (420,6 KO)

Acte necesare pentru înscriere:

1.    Diploma de bacalaureat sau echivalentă (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat de către persoana avizată);

2.    Pentru absolvenţii din 2018 este suficientă adeverinţa de absolvire;

3.    Copie după certificatul de naştere (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat de către persoana avizată);

4.    Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei, copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat de către persoana avizată);

5.    Copie dupa actul de identitate (copia și originalul pentru confirmarea autenticității copiei la secretariat de către persoana avizată);

6.    Două fotografii 3/4;

7.    Adeverinţă medicală (de la medicul de familie);

8.    Dovada achitării taxei de înscriere (în cuantum de 100 RON)

9.    Un dosar plic.

Confirmarea locurilor ocupate

Taxa de înmatriculare/confirmare loc în cuantum de 50 Euro se achită în cel mult 10 zile de la data afișării listelor finale de admitere, sub sancţiunea nevalabilităţii cererii de înscriere. Această sumă se deduce din taxa de școlarizare aferentă primului an de studiu.

Înscrieri de acasă

Pentru înscriere la concursul de admitere de la distanţă, puteţi proceda astfel:

1.     Descărcaţi şi completaţi cu atenţie fișa de înscriere   Icon AICI (403,5 KO)

2.     Transmiteţi prin e-mail (scanate) documentele necesare înscrierii +  fişa de înscriere completată, însoţite de copia ordinului de plată pentru taxa de înscriere. Pentru protecția datelor cu caracter personal candidatul va trimite documentele la adresa acte@univagora.ro, cu obligația de a le depune în original până la începutul anului universitar

3.     Taxa de înscriere este de 100 RON. Plata se va face în contul Universităţii Agora, CUI 30060500, RO70 BFER 248 0000 10917 RO 01, Banca Comerciala Feroviara S.A. Oradea, cod SWIFT BFER

4.     Vă rugăm să verificaţi procesarea fişei dumneavoastră de înscriere.

Informaţii suplimentare:

Tel: +40 259 427 398,

E-mail: secretariat@univagora.ro

Înapoi la conținut.