Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

EU    Erasmus+

Extrase din Cartă

Art. 87. (1) Cercetarea ştiinţifică este componentă majoră a obligaţiilor corpului profesoral care desfăşoară activităţi didactice în universitate. Ea are ca obiectiv fundamental dezvoltarea ştiinţei şi a capacităţii profesionale a cadrelor didactice, reprezentând una din condiţiile necesare pentru ocuparea posturilor didactice.

(2) Cercetarea ştiinţifică se organizează la nivel de departament/centru de cercetare, cu aprobarea senatului. Colectivele de cercetare sunt constituite din personal didactic, cercetători, studenţi şi, în unele cazuri, personal ajutător de cercetare.

(3) Departamentele, facultățile sau universitatea, după caz, pot organiza centre de cercetare, cu aprobarea senatului și avizul CA-UAO.

(3) Cercetarea ştiinţifică se concretizează în studii, consultanţă, expertize  executate pe bază de contract, specializare prin doctorat, precum şi din comunicări la manifestări ştiinţifice, publicaţii, editare de cursuri universitare şi alte materiale didactice necesare organizării şi desfăşurării procesului de învăţământ.

(4) La aprecierea activităţii de cercetare ştiinţifică se ia în considerare numai activitatea desfăşurată în structurile Universităţii Agora, sau în colaborările instituite de aceasta, indiferent de locul de muncă de bază al persoanelor ce desfăşoară activităţi didactice în universitate.

(5) Personalul implicat în activități de cercetare dispune de autonomie și responsabilitate personală, delegată de ordonatorul de credite, în realizarea achizițiilor publice și a gestionării resurselor umane necesare. Aceste activități fac obiectul controlului financiar intern.

(6) La sfârșitul fiecărui an calendaristic, comisia de specialitate a senatului prezintă un raport referitor la rezultatele cercetării.

Art. 88. Aprecierea prestaţiei ştiinţifice a cadrelor didactice se face pe baza unor fişe de evaluare stabilite la nivel de departamente, avizate de consiliile facultăților şi aprobate de senat. Aceste fişe vor ţine cont de paradigmele de calitate stabilite de panelurile de specialitate ale CNATDCU.

Înapoi la conținut.