Sari la conținut.

Ombudsman

Radu Gheorhe Florian
Ombudsman: Lect.univ.drd. av. Radu-Gheorghe FLORIAN

Extras din Cartă

Art. 57. (1) Ombudsman-ul universităţii este numit de preşedintele CA-UAO pentru o perioadă de doi ani. În timpul mandatului Ombudsman-ul poate fi înlocuit de către preşedintele CA-UAO. Mandatul se poate reînnoi.

(2) Ombudsman-ul îşi desfăşoară activitatea conform principiilor independenţei, obiectivităţii şi discreţiei, cu scopul de a asista, media şi propune soluţii organelor competente ale universităţii, în situaţia constatării unor disfuncţionalităţi sau situaţii conflictuale, care îi sunt aduse la cunoştinţă. Ombudsman-ul poate fi consultat de oricare membru al comunităţii academice.

(3) Ombudsman-ul are acces liber în universitate, poate solicita şi obţine informaţii necesare rezolvării problemelor aflate în competenţa sa.

(4) În exercitarea funcţiilor sale, ombudsman-ul:

-          ascultă plângerile, sugestiile şi propunerile tuturor membrilor comunităţii academice;

-          răspunde întrebărilor şi solicitărilor, sau indică persoanele care sunt competente de a furniza informaţiile solicitate;

-          instaurează canale de comunicare şi facilitează rezolvarea conflictelor;

-          mediază eventualele dispute, propunând soluţii acceptabile de către toate părţile;

-          formulează păreri în cazurile în care nu are puterea sau posibilitatea de a soluţiona;

-          colaborează cu organele de conducere ale universităţii, dar nu are funcţii de reprezentare externă, nu poate interfera cu rolurile şi funcţiile altor organe decizionale.

(5) Sunt excluse din competenţele sale:

-          situaţiile conflictuale care au atins deja nivelurile de formalizare;

-          procedurile disciplinare în curs;

-          protestele formalizate;

-          anchetele şi investigaţiile iniţiate de alte organe sau structuri competente.

Ombudsman-ul nu reprezintă universitatea şi nu poate exprima păreri în exteriorul acesteia. În ceea ce priveşte procedurile de contestaţii, reclamaţii sau altele similare, atât de natură judiciară cât şi extra-judiciară, eventualele notificări adresate biroului Ombudsman-ului nu au nici o valoare de notificare, pentru nici unul dintre organele de reprezentare, de conducere sau de gestiune ale universităţii.

(6) Ombudsman-ul are un rol absolut independent. Acesta nu poate fi însă chemat în instanţă de nici o parte aflată în conflict formal sau legal.

Legi

 1. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor: Icon PDF (61,9 KO)
 2. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011,  publicată în M.O. Partea I. , Nr. 18 din 10.01.2011: Icon PDF (360,0 KO)
 3. Legea nr. 230/2004 aprob. OG 38/2004 privind cercetarea ştiinţifică: Icon PDF (63,3 KO)
 4. Legea nr. 206/2004 privind conduita_în cercetare: Icon PDF (69,7 KO)
 5. Legea nr. 319/203 Statutul personalului de cercetare: Icon PDF (98,6 KO)
 6. Legea cercetări/Legea nr. 324/2003: Icon PDF (107,5 KO)

Hotărâri şi ordonanţe de guvern

 1. H.G: nr. 707 din 18.07.2012 (publicată în M.Of. nr. 525/30.07.2012)
  HOTĂRÂRE pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012-2013: Icon PDF (3,8 MO)
 2. Ordonanţa nr. 6 din 26 ian. 2011 privind modificarea OG nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică:

Ordine al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului

 1. OMECTS nr. 5644 din 5 septembrie 2012 -CNATDCU:  Icon PDF (205,7 KO)
 2. Anexe la OM nr. 5703/2011 privind implementarea Cadrului national al calificarilor din inv. sup (MOf880bis)
 3. M.O. nr. 755 (Ordinul 5691/27.10.2011 – OMECTS privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a CNATDCU în vederea evaluării tezelor de abilitare şi a modelului Cererii – tip pentru susţinerea tezei de abilitare)
 4. Ordin privind utilizarea cadrului naţional al calificărilor din învăţământul superior/MOf_OM_CNCIS_4430_29iunie200
 5. Ordin nr. 3893 2004 echivalare grade de cercetare

Norme, planuri şi reglementări proprii

Înapoi la conținut.