Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Documentele UAO

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată în 3 apr. 2018):   PDF
 2. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF
 3. Ordinul nr. 4616/28.06.2012 privind monitorizarea:  PDF
 4. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2012-2016):  PDF
 5. Carta Universităţii Agora (2012): PDF; Aviz minister:  PDF 
 6. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2016-2020):  PDF
 7. Confirmare rector prin OMEC nr. 3790/20.03.2020 (Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu,  mandatul 2020-2024):   PDF
 8. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF  
 9. Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF
 10. Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF

Carta  și Regulamentele aferente

Carta Universității Agora (2019): PDF

 • Aviz MEC Carta (2020):  PDF

 Carta Universităţii Agora (2016):  PDF

 Art. 109/Carta 2016. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO, fac parte integrantă, ca anexe, următoarele reglementări normative:

 (1) Regulamentul de organizare și funcționare a UAO 2016:  PDF;

 (2)  Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universităţii Agora (2016):  PDF;

 (3) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie  CA-UAO (2016):  PDF

(4) Codul de Etică și Deontologie Profesională al UAO  (2016):  PDF;

 (5) Statutul studentului din UAO (Regulament privind activitatea de formare profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO, 2016):  PDF .

 (6)    Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF

(7)    Organigrama UAO:  PDF

 (8)    Regulamentul de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcțiile de conducere în cadrul UAO:  PDF;

    (9)    Regulamentul privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UAO:  PDF ;

    (10)  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat:   PDF  ;

   (11) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF ;

   (12)  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat PDF;

   (13) Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în cadrul UAO:   PDF;

   (14) Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și a posturilor nedidactice în UAO:  PDF 

   (15) Regulamentul  privind Sistemul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii PDF;

   (16) Regulamentul  privind Sistemul European de Credite Transferabile (SECT/ECTS) :   PDF;

   (17) Regulamentul privind activitatea profesională a  studenților de la ciclurile de licență și masterat:   PDF ;

   (18) Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;

   (19) Regulament de organizare și funcționare a centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC) din cadrul UAO (2016):  PDF  ;

   (20) Regulamentul Departamentului  Alumni (2016):  PDF

  (21) Regulament privind organizarea funcționarea si finanțarea cercetării științifice la nivelul UAO:   PDF;

   (22) Regulamentulde organizare și desfășurare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I):   PDF  ;

   (23) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat  (ciclul II):   PDF ;

   (24) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii UAO (2016):  PDF;

   (25) Regulamentul privind arhivarea documentelor:  PDF ;

   (26) Regulamentul privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii, regimul ștampilelor și a sigiliilor:  (1)PDF (2) PDF

   (27) Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Secretariat Universitate (2016):  PDF;

   (28) Regulamentul de acordare a premiilor, distincțiilor și a titlurilor onorifice :  PDF 

 Alte regulamente

 1. Regulament privind practica studenților:  PDF
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentul de Științe Sociale:  PDF
 3. Regulamentul de organizare și funcționare - Cercurile științifice studențești:  PDF
 4. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 5. Regulament privind examinarea si notarea studenților (2019):  PDF
 6. Regulamentul comisiei pentru evaluarea și asigurarea serviciilor educaționale și de cercetare științifică:   PDF
 7. Regulamentul de desfășurare a activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice din DSS:   PDF
 8. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 9. Regulamentul  privind inițierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodică a programelor de studii (2016):  PDF
 10. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat (pentru anul universitar 2017-2018):  PDF
 11. Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;
 12. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat la UAO (promoția 2016-2017):  PDF

Metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs

 1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:   PDF
 2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată:  PDF

Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

 1. Erasmus Policy Statement:  PDF
 2. Regulament Erasmus:  PDF
 3. Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile:  PDF

Rapoarte

 1. Conferinţa internaţională de Drept. Raport final AILC 2012:  PDF
 2. Conferinţa internaţională de Ştiinţe Economice. Raport final AIEC 2012:  PDF
 3. Raportul privind cercetarea 2012  (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 4. Raportul Comisiei de Etică 2012-2013:  PDF
 5. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) :  PDF
 6. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2):  RO
 7. Raport privind concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014):  PDF

Rapoarte BACStud

1. BACStud2015:  PDF

2. BACStud2016:  PDF

3. BACStud2017:  PDF

Rapoarte de evaluare internă a calității

Rapoarte ale rectorului

 Rapoarte privind starea UAO

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 2. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (2015) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 3. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (2016) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF
 4. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016 (2017) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF 
 5. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2017 (2018) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 6. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2018 (2019) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011)  PDF
 7. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2019 (2020) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011) PDF

Rapoarte ale rectorului privind  extinderea relațiilor internaționale

 1. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013):  PDF
 2. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014):  PDF 

Modele de documente

 • Model - Fișă de disciplină (RO):  DOCX
 • Model - Fișă de disciplină (EN):  DOCX
 • Model - Anexa 5 (ARACIS):   DOC

DEPARTAMENTE/ COMPARTIMENTE SUBORDONATE RECTORULUI (2016-2020)

1. Departamentul de asigurare a calităţii (DAC):  PDF

2. Departamentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei:  PDF

3. Departamentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF

4. Departamentul de marketing universitar și Alumni:  PDF

5. Compartimentul pentru consiliere şi orientare a carieriei:   PDF 

SENAT

Comisiile permanente ale Senatului:  PDF

******************

Înapoi la conținut.