Sari la conținut.

Documentele UAO

Structura și conducerea Universităţii Agora din municipiul Oradea/ Programe de studii

 • Organigrama Universităţii Agora 2016: 
 • Structura conducerii UAO: HTML
 • Comisiile permanente ale Senatului: Icon PDF (233,9 KO)
 • Personalul didactic și de cercetare al UAO: HTML
 • Compartimentele funcționale: HTML
 • Programe de licență: HTML
 • Planurile de învățământ la programele de licență: HTML
 • Programe de master: HTML
 • Planurile de învățământ la programele de master: HTML
 • Programe postuniversitare de formare continuă: HTML
 • Cursuri pentru formarea adulților: HTML
 • Doctori Honoris Causa: HTML

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr.1/2011 (actualizata 2016): Icon PDF (1,2 MO)
 2. Legea nr.59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea: Icon PDF (925,6 KO)
 3. HOTĂRÂRE nr. 575 din 15 iulie 2015privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015-2016, Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 27 iulie 2015:  Icon Anexa (3,4 MO)
 4. Carta Universităţii Agora (2016): Icon PDF (1,6 MO)
 5. Situația privind acreditarea instituțională și a programelor de studii:  Icon PDF (152,3 KO)

Confirmări şi avize MECTS:

 1. Rectorul Universităţii Agora, în persoana domnului prof.univ.dr. Ioan Dziţac,  a fost confirmat prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (mandatul 2016-2020): Icon PDF (800,7 KO)
 2. Aviz favorabil Cartă (din partea MECTS, 2012): Icon PDF (23,9 KO)
 3. Carta Universităţii Agora (2016): Icon PDF (1,6 MO)
 4. Ordin MENSC nr. 3710/28.04.2016 privind confirmarea domnului Prof.univ.dr. Ioan Dziţac în funcţia de rector al Universităţii Agora din municipiul Oradea (mandatul 2016-2020): PDF

Hotărâri de Senat

 1. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016: Icon PDF (306,8 KO)

Documentele de bază ale managementului UAO

Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

Regulamentele UAO

 1. Codul de etică și integritate academică - UAO (2016): Icon PDF (1,1 MO)
 2. Regulament de acordare a titlurilor onorifice: Icon PDF (142,7 KO) ;
 3. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Secretariat Universitate (2016): Icon PDF (1,1 MO) ;
 4. Regulament privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii: Icon PDF (470,2 KO) ;
 5. Regulamentul ștampilelor și sigiliilor: Icon PDF (232,5 KO)
 6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: Icon PDF-OM-3163-2012 (221,8 KO) ;
 7. Regulamentul de organizare și funcționare a Universităţii Agora 2016: Icon PDF (3,1 MO)
 8. Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile: Icon PDF (240,7 KO) ;
 9. Regulament privind practica studenților: Icon PDF (435,8 KO)
 10. Regulamentul de organizare și funcționare - Departament de Științe Sociale: Icon PDF (547,7 KO)
 11. Regulamentul de organizare și funcționare - Cercuri științifice studențești: Icon PDF (567,8 KO)
 12. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata de catre studentii-doctoranzi:  Icon PDF (1,0 MO)
 13. Codul de evaluare monitorizare si asigurare a calitatii:  Icon PDF (968,5 KO)
 14. Ghidul studentului de la programul de studii politie locala:  Icon PDF (3,6 MO)
 15. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor de la ciclurile de licenta si masterat:  Icon PDF (417,1 KO)
 16. Regulament privind examinarea si notarea studentilor (2016): Icon PDF (1010,3 KO)
 17. Regulament privind organizarea functionarea si finantarea cercetarii stiintifice la nivelul Universitatii Agora:  Icon PDF (367,7 KO)
 18. Regulament privind organizarea procesului de învățământ al studenților în sistemul creditelor transferabile:  Icon PDF (321,6 KO)
 19. Regulamentul comisiei pentru evaluarea si asigurarea serviciilor educationale si de cercetare stiintifica:  Icon PDF (737,2 KO)
 20. Regulamentul de desfasurare a activitatilor de cercetare stiintifica a cadrelor didactice din DSS:  Icon PDF (110,9 KO)
 21. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata de catre studentii-doctoranzi:  Icon PDF (1,0 MO)

 22. Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și a posturilor nedidactice: Icon PDF (1,8 MO)
 23. Regulamentul de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti ciclul I licenta:  Icon PDF (147,4 KO)
 24. Regulamentul de desfasurare a activitatilor stiintifice studentesti ciclul II master:  Icon PDF (153,3 KO)
 25. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consililui de Administraţie CA-UAO (2016): Icon PDF (709,9 KO)
 26. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Senatului UAO (2016): Icon PDF (940,7 KO)
 27. Regulamentul  privind initierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodica a programelor de studii (2016): Icon PDF (982,0 KO)
 28. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii UAO (2016): Icon PDF (2,0 MO)
 29.  Regulament de acordare a burselor (2016): Icon PDF (742,1 KO)
 30. Regulament de organizare și funcționare a centrului de consiliere si orientare în carieră din cadrul UAO (2016): Icon PDF (1,4 MO)
 31. Regulament privind activitatea formarea profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO (2016): Icon PDF (1,7 MO)
 32.  Regulament Alumni (2016): Icon PDF (1,8 MO)

Regulamente și metodologii  privind admiterea și finalizarea studiilor

 1. Regulamentul de admitere la studiile universitare de licenţă și master 2016-2017:  Icon PDF (1,3 MO)
 2. Regulament finalizare studii. Examenul de licenţă și disertație 2016: Icon PDF (1,3 MO)

Regulamente și metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs

 1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:  Icon PDF (1,5 MO)
 2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată: Icon PDF (1,0 MO)

Proceduri și modele de documente

Rapoarte 2012-2013

 1. Conferinţa internaţională de IT. Raport final ICCCC 2012: Icon PDF (474,0 KO)
 2. Conferinţa internaţională de Drept. Raport final AILC 2012: Icon PDF (428,7 KO)
 3. Conferinţa internaţională de Ştiinţe Economice. Raport final AIEC 2012: Icon PDF (144,9 KO)
 4. Raportul privind cercetarea 2012  (Cf. Art.130 din Legea 1/2011): Icon PDF (231,2 KO)
 5. Raportul Comisiei de Etică 2012-2013: Icon PDF (52,5 KO)
 6. Raportul rectorului  privind starea UAO -2012 (2013) (Cf. Art.130 din Legea 1/2011): Icon PDF (11,4 MO)
 7. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013): Icon PDF (5,9 MO)

Rapoarte 2013-2014

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO -2013 (2014) (Cf. Art.130 din Legea 1/2011): Icon PDF (4,5 MO)
 2. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014): Icon PDF (307,0 KO)
 3. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) : Icon PDF (908,3 KO)
 4. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2): Icon RO (547,2 KO)
 5. Raport privind concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014): Icon PDF (221,6 KO)

Rapoarte 2014-2015

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (Cf. Art.130 din Legea 1/2011): Icon PDF (6,3 MO)

Rapoarte 2015-2016

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (Cf. Art.130 din Legea 1/2011):  Icon PDF (5,7 MO) .

******************

Înapoi la conținut.