Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Documentele UAO

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată în 3 apr. 2018):   PDF
 2. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF
 3. Ordinul nr. 4616/28.06.2012 privind monitorizarea:  PDF
 4. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2012-2016):  PDF
 5. Carta Universităţii Agora (2012): PDF; Aviz minister:  PDF 
 6. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (Prof.univ.dr. Ioan Dzițac, mandatul 2016-2020):  PDF
 7. Confirmare rector prin OMEC nr. 3790/20.03.2020 (Prof.univ.dr.ing. Mișu-Jan Manolescu,  mandatul 2020-2024):   PDF
 8. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF  
 9. Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF
 10. Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF

Carta  și Regulamentele aferente

Carta Universității Agora (2019): PDF

 • Aviz MEC Carta (2020):  PDF

 Art. 109/Carta 2019. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO, fac parte integrantă, ca anexe, următoarele reglementări normative:

 (1) Regulamentul de organizare și funcționare a UAO 2016:  PDF;

 (2)  Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universităţii Agora (2016):  PDF;

 (3) Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie  CA-UAO (2016):  PDF

(4) Codul de Etică și Deontologie Profesională al UAO  (2016):  PDF;

 (5) Statutul studentului din UAO (Regulament privind activitatea de formare profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO, 2016):  PDF .

 (6)    Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF

(7)    Organigrama UAO:  PDF

 (8)    Regulamentul de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcțiile de conducere în cadrul UAO:  PDF;

    (9)    Regulamentul privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UAO:  PDF ;

    (10)  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat:   PDF  ;

   (11) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF ;

   (12)  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat PDF;

   (13) Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în cadrul UAO:   PDF;

   (14) Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și a posturilor nedidactice în UAO:  PDF 

   (15) Regulamentul  privind Sistemul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii PDF;

   (16) Regulamentul  privind Sistemul European de Credite Transferabile (SECT/ECTS) :   PDF;

   (17) Regulamentul privind activitatea profesională a  studenților de la ciclurile de licență și masterat:   PDF ;

   (18) Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;

   (19) Regulament de organizare și funcționare a centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC) din cadrul UAO (2016):  PDF  ;

   (20) Regulamentul Departamentului  Alumni (2016):  PDF

  (21) Regulament privind organizarea funcționarea si finanțarea cercetării științifice la nivelul UAO:   PDF;

   (22) Regulamentulde organizare și desfășurare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I):   PDF  ;

   (23) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat  (ciclul II):   PDF ;

   (24) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii UAO (2016):  PDF;

   (25) Regulamentul privind arhivarea documentelor:  PDF ;

   (26) Regulamentul privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii, regimul ștampilelor și a sigiliilor:  (1)PDF (2) PDF

   (27) Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Secretariat Universitate (2016):  PDF;

   (28) Regulamentul de acordare a premiilor, distincțiilor și a titlurilor onorifice :  PDF 

 Alte regulamente

 1. Regulament privind practica studenților:  PDF
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Departamentul de Științe Sociale:  PDF
 3. Regulamentul de organizare și funcționare - Cercurile științifice studențești:  PDF
 4. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 5. Regulament privind examinarea si notarea studenților (2019):  PDF
 6. Regulamentul comisiei pentru evaluarea și asigurarea serviciilor educaționale și de cercetare științifică:   PDF
 7. Regulamentul de desfășurare a activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice din DSS:   PDF
 8. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 9. Regulamentul  privind inițierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodică a programelor de studii (2016):  PDF
 10. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat (pentru anul universitar 2017-2018):  PDF
 11. Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;
 12. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat la UAO (promoția 2016-2017):  PDF

Metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs și recunoașterea unor titluri obținute în străinătate

 1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:   PDF
 2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată:  PDF
 3. Metodologian privind recunoaşterea în Universitatea Agora din municipiul Oradea a funcțiilor didactice din învățământul universitar obţinute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate:   PDF 
 4. Metodologia privind recunoașterea în Universitatea Agora din municipiul Oradea a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate:   PDF

Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

 1. Erasmus Policy Statement:  PDF
 2. Regulament Erasmus:  PDF
 3. Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile:  PDF

Rapoarte

 1. Conferinţa internaţională de Drept. Raport final AILC 2012:  PDF
 2. Conferinţa internaţională de Ştiinţe Economice. Raport final AIEC 2012:  PDF
 3. Raportul privind cercetarea 2012  (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 4. Raportul Comisiei de Etică 2012-2013:  PDF
 5. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) :  PDF
 6. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2):  RO
 7. Raport privind concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014):  PDF

Rapoarte BACStud

1. BACStud2015:  PDF

2. BACStud2016:  PDF

3. BACStud2017:  PDF

Rapoarte de evaluare internă a calității

Rapoarte ale rectorului

 Rapoarte privind starea UAO

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 2. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (2015) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 3. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (2016) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF
 4. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016 (2017) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF 
 5. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2017 (2018) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011): PDF
 6. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2018 (2019) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011)  PDF
 7. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2019 (2020) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011) PDF

Rapoarte ale rectorului privind  extinderea relațiilor internaționale

 1. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013):  PDF
 2. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014):  PDF 

Modele de documente

 • Model - Fișă de disciplină (RO):  DOCX
 • Model - Fișă de disciplină (EN):  DOCX
 • Model - Anexa 5 (ARACIS):   DOC

DEPARTAMENTE/ COMPARTIMENTE SUBORDONATE RECTORULUI (2016-2020)

1. Departamentul de asigurare a calităţii (DAC):  PDF

2. Departamentul de comunicare, imagine şi asigurare a transparenţei:  PDF

3. Departamentul de studii postuniversitare, de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF

4. Departamentul de marketing universitar și Alumni:  PDF

5. Compartimentul pentru consiliere şi orientare a carieriei:   PDF 

SENAT

Comisiile permanente ale Senatului:  PDF

******************

Înapoi la conținut.