Sari la conținut.

Documentele UAO

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată în 2016):  PDF
 2. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF

Confirmări rector

 1. Rectorul Universităţii Agora a fost confirmat prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (mandatul 2012-2016):  PDF 
 2. Rectorul Universităţii Agora a fost confirmat prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (mandatul 2016-2020):  PDF

Hotărâri de Senat (selecție)

 1. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF

Documentele de bază ale managementului UAO

 • Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF
 • Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF

Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

 • Erasmus Policy Statement:  PDF
 • Regulament Erasmus:  PDF
 • Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile:  PDF

Carta și Regulamentele aferente

 • Carta Universităţii Agora (2012): PDF; Aviz minister:  PDF
 • Carta Universităţii Agora (2016):  PDF
 1. Codul de etică și integritate academică - UAO (2016):  PDF
 2. Regulament de acordare a titlurilor onorifice:  PDF  ;
 3. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Secretariat Universitate (2016):  PDF
 4. Regulament privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii:  PDF;
 5. Regulamentul ștampilelor și sigiliilor:  PDF
 6. Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF-OM-3163-2012
 7. Regulamentul de organizare și funcționare a Universităţii Agora 2016:  PDF
 8. Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile:  PDF
 9. Regulament privind practica studenților:  PDF
 10. Regulamentul de organizare și funcționare - Departamentul de Științe Sociale:  PDF
 11. Regulamentul de organizare și funcționare - Cercurile științifice studențești:  PDF
 12. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 13. Codul de evaluare monitorizare și asigurare a calității:   PDF
 14. Ghidul studentului de la programul de studii poliție locală:   PDF
 15. Regulament privind activitatea profesională a studenților de la ciclurile de licență și masterat:   PDF
 16. Regulament privind examinarea si notarea studenților (2016):  PDF
 17. Regulament privind organizarea funțtionarea si finanțarea cercetării științifice la nivelul Universității Agora:   PDF
 18. Regulament privind organizarea procesului de învățământ al studenților în sistemul creditelor transferabile:   PDF
 19. Regulamentul comisiei pentru evaluarea și asigurarea serviciilor educaționale și de cercetare științifică:   PDF
 20. Regulamentul de desfășurare a activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice din DSS:   PDF
 21. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 22. Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și a posturilor nedidactice:  PDF 
 23. Regulamentul de desfășurare a activităților științifice studențești ciclul I licență:   PDF 
 24. Regulamentul de desfășurare a activităților științifice studențești ciclul II master:   PDF
 25. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consililui de Administraţie CA-UAO (2016):  PDF
 26. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Senatului UAO (2016):  PDF
 27. Regulamentul  privind inițierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodică a programelor de studii (2016):  PDF
 28. Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii UAO (2016):  PDF
 29.  Regulament de acordare a burselor (2016):  PDF
 30. Regulament de organizare și funcționare a centrului de consiliere și orientare în carieră din cadrul UAO (2016):  PDF 
 31. Regulament privind activitateade formare profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO (2016):  PDF
 32.  Regulament Alumni (2016):  PDF

Alte regulamente

Regulamente și metodologii  privind admiterea și finalizarea studiilor

 1. Regulamentul de admitere la studiile universitare de licenţă și master 2016-2017:   PDF 
 2. Regulament finalizare studii. Examenul de licenţă și disertație 2016:  PDF

Regulamente și metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs

 1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:   PDF
 2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată:  PDF

Proceduri și modele de documente

 • Model - Fișă de disciplină:  PDF

Rapoarte

Rapoarte 2012-2013

 1. Conferinţa internaţională de IT. Raport final ICCCC 2012:  PDF
 2. Conferinţa internaţională de Drept. Raport final AILC 2012:  PDF
 3. Conferinţa internaţională de Ştiinţe Economice. Raport final AIEC 2012:  PDF
 4. Raportul privind cercetarea 2012  (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 5. Raportul Comisiei de Etică 2012-2013:  PDF
 6. Raportul rectorului  privind starea UAO - 2012 (2013) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 7. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013):  PDF

Rapoarte 2013-2014

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO - 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 2. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014):  PDF (307,0 KO)
 3. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) :  PDF (908,3 KO)
 4. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2):  RO
 5. Raport privind concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014):  PDF

Rapoarte 2014-2015

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF

Rapoarte 2015-2016

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF

******************

Înapoi la conținut.