Sari la conținut.

EVALUAREA CALITĂȚII ȘI ACREDITAREA

„Echipa managerială a Universității Agora din municipiul Oradea  își asumă  transparența ca o componentă esențială a calității.” (Rector: Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC)

EUA-IEP Team (2014): "The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University and its role as an entrepreneurial provider of higher education in the fields of law, management and social science. It has been an interesting experience to discuss with staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of development."

Legea 59/2012 privind înființarea Universității Agora din municipiul Oradea

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO) este o instituţie de învăţământ superior, de drept privat şi utilitate publică, care a primit calificativul „încredere” și propunerea de acreditare instituțională (în şedinţa Consiliului ARACIS din 20.12.2010), acreditare confirmată ulterior prin Legea 59/29.03.2012  privind înființarea UAO (publicată în M.O. partea I, Nr. 222 din 03 aprilie 2012).

În prezent UAO, ca  parte integrantă a sistemului de învățământ superior din România,  organizează programe de studii universitare de licență la două facultăți:

1. Facultatea de Științe Economice (FSE),

în domeniile

    (1.1) Management (specializarea Management, 3 ani, 50 locuri):   Management

    (1.2) Contabilitate (specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, 3 ani,100 locuri):  CIG

2. Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA),

în domeniile

       (2.1) Drept (specializarea Drept, 4 ani, 100 locuri): Drept

       (2.2) Științe administrative (specializarea Poliție locală, 3 ani, 80 locuri): Poliție locală

 

După promovarea examenelor de finalizare a studiilor, UAO eliberează diplome de licență sub girul Ministerului Educaţiei Naţionale, valabile în România, Uniunea Europeană şi ţările terţe cu care România are acorduri în acest sens.

De asemenea, UAO organizează  programe de studii universitare de masterat în domeniile:

(1)   Management (specializarea Managementul resurselor umane – 2 ani);

(2)   Drept (specializările Științe penale și criminalistică – 1 an și Cercetări criminalistice aplicate- 2 ani).

În anul universitar 2016-2017 UAO funcționează cu toate programele de studii universitare acreditate.

Alegeri 2016-2020 / Carta UAO 2016 / Confirmarea rectorului prin ordin de ministru:

  1. Alegerile organelor de conducere în UAO (2016-2020)
  2. Carta Universităţii Agora (2016):  PDF
  3. Confirmarea rectorului prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016 (mandatul 2016-2020): PDF

********************************

DOCUMENTE PRIVIND EVALUAREA INSTITUŢIONALĂ PERIODICĂ  EXTERNĂ (ARACIS) - 2017

CALENDARUL ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII MISIUNII DE EVALUARE EXTERNE (ARACIS)

Acțiuni anterioare semnării contractului de evaluare

NR. CRT.

ACTIVITĂȚI

INTERVAL

DE TIMP

1

Departamentul de Evaluare Externă a Calității din ARACIS ia act de Cererea de evaluare externă depusă la Agenție de către universitate, sau de depunerea altui document legal în baza căruia se inițiază evaluarea externă, și de îndeplinirea condițiilor contractuale pentru evaluarea instituțională și a cel puțin 20% din programele de studiu.

27.01.2017

(cerere)

2

Stabilirea de comun acord cu instituția a programelor ce vor fi evaluate în cadrul evaluării instituționale.

Documentul semnat de Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calității și Rectorul instituției.

21.02.2017

(protocol)

3

La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a Calității, Consiliul Agenției aprobă lista programelor de studii care urmează a fi evaluate.

Desemnarea Directorului de misiune și a Secretarului tehnic.

15.03.2017

4

Încheierea Contractului de evaluare, plata taxei de evaluare și primirea Raportului (documentației) de autoevaluare la nivel instituțional (pe hârtie și în format electronic), documentației pentru programele de studii selectate de Consiliul Agenției pentru evaluarea externă, precum și anexele în format electronic.

Maximum 3 luni de la înregistrarea solicitării de evaluare

(27.04.2017)

Acțiuni ulterioare semnării contractului de evaluare și a achitării taxei aferente procesului de evaluare (6 luni)

NR. CRT.

ACTIVITĂȚI

INTERVAL

DE TIMP

1

Stabilirea calendarului procesului de evaluare (director de misiune și rectorul instituției).

Max. 2 săpt. de la semnarea contractului

2

Aprobarea comisiei de vizită

Max. o lună de la semnarea contractului

3

Echipa de evaluare vizitează instituția. Echipa de evaluatori se întâlnește cu presonalul didactic și cu studenții pentru a discuta aspecte ce privesc evaluarea la nivel instituțional și la nivel tematic la programele de studii selectate de Agenție.

Max. 2 luni de la semnarea contractului

4

Înregistrarea la ARACIS a Raportului Directorului de misiune și a Coordonatorului, a Raportului studenților și a Raportului evaluatorului străin.

Max. o lună de la vizită (Max. 3 luni de la semnarea contractului)

5

Discutarea Evaluărilor de programe în cadrul Comisiilor de Experți permanenți de specialitate

Max. 2 luni de la vizită (Max. 4 luni de la semnarea contractului)

6

Analiza în Departamentul de Acreditare a rezultatelor evaluării programelor (dacă este cazul)

Max. 2 luni de la vizită (Max. 4 luni de la semnarea contractului)

7

Redactarea scrisorii cu rezultatele preliminare ale procesului de evaluare (inclusiv evaluarea programelor de studii)

Două săpt. de la primirea tuturor rapoartelor (4,5 luni de la semnarea contractului)

8

Instituția răspunde la scrisoarea care conține rezultatele preliminare ale evaluării instituționale.

Două săpt. de la primirea scrisorii (5 luni de la semnarea contractului)

9

DEPARTAMENTUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII discută și aprobă Rapoartele de evaluare a calității programelor de studii și Raportul comisiei de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare. Departamentul redactează RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII;

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII se prezintă și se discută în CONSILIUL ARACIS, care întocmește RAPORTUL DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ EXTERNĂ AL AGENȚIEI, în prezența directorului de misiune. Consiliul dispune publicarea Raportului de evaluare instituțională externă al Agenției pe site-ul ARACIS. Se recomandă publicarea în anexă a scrisorii de răspuns a instituției evaluate.

Ultima lună de contract

******************************************

Departamentul de Științe Sociale

******************************************

Centre de cercetare-dezvoltare:

*******************************************

Proiecte

*******************************************

Reviste UAO

******************************************

Conferințe

***************************************************

Lucrări publicate

******************************************

Relații internaționale

*****************************************

Înapoi la conținut.