Sari la conținut.

EVALUAREA CALITĂȚII ȘI ACREDITAREA

„Echipa managerială a Universității Agora din municipiul Oradea  își asumă  transparența ca o componentă esențială a calității.” (Rector: Prof.univ.dr. Ioan DZIȚAC)

DOCUMENTE PRIVIND EVALUAREA INSTITUŢIONALĂ PERIODICĂ  EXTERNĂ (ARACIS) - 2017

CALENDARUL ORGANIZĂRII ȘI DERULĂRII MISIUNII DE EVALUARE EXTERNE (ARACIS)

Acțiuni anterioare semnării contractului de evaluare

NR. CRT.

ACTIVITĂȚI

INTERVAL

DE TIMP

1

Departamentul de Evaluare Externă a Calității din ARACIS ia act de Cererea de evaluare externă depusă la Agenție de către universitate, sau de depunerea altui document legal în baza căruia se inițiază evaluarea externă, și de îndeplinirea condițiilor contractuale pentru evaluarea instituțională și a cel puțin 20% din programele de studiu.

27.01.2017

(cerere)

2

Stabilirea de comun acord cu instituția a programelor ce vor fi evaluate în cadrul evaluării instituționale.

Documentul semnat de Directorul Departamentului de Evaluare Externă a Calității și Rectorul instituției.

21.02.2017

(protocol)

Program ce va fi evaluat:

Management

3

La propunerea Departamentului de Evaluare Externă a Calității, Consiliul Agenției aprobă lista programelor de studii care urmează a fi evaluate.

Desemnarea Directorului de misiune și a Secretarului tehnic.

15.03.2017

4

Încheierea Contractului de evaluare, plata taxei de evaluare și primirea Raportului (documentației) de autoevaluare la nivel instituțional (pe hârtie și în format electronic), documentației pentru programele de studii selectate de Consiliul Agenției pentru evaluarea externă, precum și anexele în format electronic.


Maximum 3 luni de la înregistrarea solicitării de evaluare

(27.04.2017)


Acțiuni ulterioare semnării contractului de evaluare și a achitării taxei aferente procesului de evaluare (6 luni)

NR. CRT.

ACTIVITĂȚI

INTERVAL

DE TIMP

1

Stabilirea calendarului procesului de evaluare (director de misiune și rectorul instituției).

Max. 2 săpt. de la semnarea contractului

2

Aprobarea comisiei de vizită

Max. o lună de la semnarea contractului

3

Echipa de evaluare vizitează instituția. Echipa de evaluatori se întâlnește cu presonalul didactic și cu studenții pentru a discuta aspecte ce privesc evaluarea la nivel instituțional și la nivel tematic la programele de studii selectate de Agenție.

Max. 2 luni de la semnarea contractului

4

Înregistrarea la ARACIS a Raportului Directorului de misiune și a Coordonatorului, a Raportului studenților și a Raportului evaluatorului străin.

Max. o lună de la vizită (Max. 3 luni de la semnarea contractului)

5

Discutarea Evaluărilor de programe în cadrul Comisiilor de Experți permanenți de specialitate

Max. 2 luni de la vizită (Max. 4 luni de la semnarea contractului)

6

Analiza în Departamentul de Acreditare a rezultatelor evaluării programelor (dacă este cazul)

Max. 2 luni de la vizită (Max. 4 luni de la semnarea contractului)

7

Redactarea scrisorii cu rezultatele preliminare ale procesului de evaluare (inclusiv evaluarea programelor de studii)

Două săpt. de la primirea tuturor rapoartelor (4,5 luni de la semnarea contractului)

8

Instituția răspunde la scrisoarea care conține rezultatele preliminare ale evaluării instituționale.

Două săpt. de la primirea scrisorii (5 luni de la semnarea contractului)

9

DEPARTAMENTUL DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII discută și aprobă Rapoartele de evaluare a calității programelor de studii și Raportul comisiei de evaluare instituțională pentru activități manageriale și financiare. Departamentul redactează RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII;

RAPORTUL DEPARTAMENTULUI DE EVALUARE EXTERNĂ A CALITĂȚII se prezintă și se discută în CONSILIUL ARACIS, care întocmește RAPORTUL DE EVALUARE INSTITUȚIONALĂ EXTERNĂ AL AGENȚIEI, în prezența directorului de misiune. Consiliul dispune publicarea Raportului de evaluare instituțională externă al Agenției pe site-ul ARACIS. Se recomandă publicarea în anexă a scrisorii de răspuns a instituției evaluate.

Ultima lună de contract

******************************************

DOCUMENTAȚIA

RAPOARTE DE AUTOEVALUARE

 1. Raport de evaluare internă în vederea evalurării instituționale (RO):  PDF
 2. Self assessment report for the institutional evaluation(EN):  PDF
 3. Raportul studenților  de autoevaluare instituțională internă:  PDF
 4. Raport de autoevaluare a programului  Management:  PDF

ANEXE (parolate)

 1. Anexele 1-6:  ZIP 
 2. Spații de învățământ și cazare:  ZIP
 3. Posturi vacante:  ZIP 
 4. Balanțe și bilanțuri financiare:  ZIP
 5. Orar:  ZIP
 6. State de funcții:  ZIP
 7. Evoluția numărului de cadre și studenți:  ZIP

Baza legislativă privind funcţionarea şi acreditarea

 1. Legea educaţiei naţionale/Legea nr. 1/2011 (actualizată în 2016):  PDF
 2. Legea nr. 59/2012 privind înfiinţarea/acreditarea Universităţii Agora din municipiul Oradea:  PDF 
 3. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3887/02.05.2012 (mandatul 2012-2016):  PDF
 4. Carta Universităţii Agora (2012): PDF; Aviz minister:  PDF 
 5. Confirmare rector prin OMECTS nr. 3710/28.04.2016  (mandatul 2016-2020):  PDF
 6. Hotărârea privind divizarea FDSE în două facultăți începând cu 2015-2016:  PDF  
 7. Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF
 8. Planul managerial al rectorului UAO pentru mandatul 2016-2020:  PDF

Carta 2016-2020 și Regulamentele aferente

       Carta Universităţii Agora (2016):  PDF

 Art. 109/Carta 2016. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO, fac parte integrantă, ca anexe, următoarele reglementări normative:

       (1)    Regulamentul de organizare și funcționare a UAO 2016:  PDF;

       (2)    Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului Universităţii Agora (2016):  PDF;

      (3)    Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie  CA-UAO (2016):  PDF

      (4)    Codul de Etică și Deontologie Profesională al UAO  (2016):  PDF;

     (5)    Statutul studentului din UAO (Regulament privind activitatea de formare profesională a studenților de la ciclurile de licență și master la UAO, 2016):  PDF .

     (6)    Planul strategic al UAO 2016-2020:  PDF

     (7)    Organigrama UAO:  PDF

     (8)    Regulamentul de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcțiile de conducere în cadrul UAO:  PDF;

    (9)    Regulamentul privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UAO.

    (10)  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat:   PDF  ;

   (11) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă:  PDF ;

   (12)  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat PDF;

   (13) Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în cadrul UAO:   PDF;

   (14) Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și a posturilor nedidactice în UAO:  PDF 

   (15) Regulamentul  privind Sistemul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii PDF;

   (16) Regulamentul  privind Sistemul European de Credite Transferabile (SECT/ECTS) :   PDF;

   (17) Regulamentul privind activitatea profesională a  studenților de la ciclurile de licență și masterat:   PDF ;

   (18) Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;

   (19) Regulament de organizare și funcționare a centrului de consiliere și orientare în carieră (CCOC) din cadrul UAO (2016):  PDF  ;

   (20) Regulamentul Departamentului  Alumni (2016):  PDF

  (21) Regulament privind organizarea funcționarea si finanțarea cercetării științifice la nivelul UAO:   PDF;

   (22) Regulamentulde organizare și desfășurare a studiilor universitare de licenţă (ciclul I):   PDF  ;

   (23) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat  (ciclul II):   PDF ;

   (24) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Bibliotecii UAO (2016):  PDF;

   (25) Regulamentul privind arhivarea documentelor: PDF;

   (26) Regulamentul privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii, regimul ștampilelor și a sigiliilor:  PDF PDF

   (27) Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Secretariat Universitate (2016):  PDF;

   (28) Regulamentul de acordare a premiilor, distincțiilor și a titlurilor onorifice :  PDF 

 Alte regulamente

 1. Regulament privind practica studenților:  PDF
 2. Regulamentul de organizare și funcționare - Departamentul de Științe Sociale:  PDF
 3. Regulamentul de organizare și funcționare - Cercurile științifice studențești:  PDF
 4. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 5. Regulament privind examinarea si notarea studenților (2016):  PDF
 6. Regulamentul comisiei pentru evaluarea și asigurarea serviciilor educaționale și de cercetare științifică:   PDF
 7. Regulamentul de desfășurare a activităților de cercetare științifică a cadrelor didactice din DSS:   PDF
 8. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată de către studenții-doctoranzi:   PDF
 9. Regulamentul  privind inițierea, aprobarea, monitorizarea si evaluarea periodică a programelor de studii (2016):  PDF
 10. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat (pentru anul universitar 2017-2018):  PDF
 11. Regulamentul de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO (2016):  PDF;
 12. Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat la UAO (promoția 2016-2017):  PDF

Metodologii privind ocuparea posturilor prin concurs

 1. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă nedeterminată:   PDF
 2. Metodologia proprie  de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în cadrul UAO pe perioadă determinată:  PDF

Program  Erasmus - mobilități pentru studenți și cadre didactice

 1. Erasmus Policy Statement:  PDF
 2. Regulament Erasmus:  PDF
 3. Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile:  PDF

Rapoarte

 1. Conferinţa internaţională de IT. Raport final ICCCC 2012:  PDF
 2. Conferinţa internaţională de Drept. Raport final AILC 2012:  PDF
 3. Conferinţa internaţională de Ştiinţe Economice. Raport final AIEC 2012:  PDF
 4. Raportul privind cercetarea 2012  (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 5. Raportul Comisiei de Etică 2012-2013:  PDF
 6. Raportul de autoevaluare pentru prima vizită a comisiei EUA-IEP 2014 (1) :  PDF
 7. Raportul Comisie de autoevaluare EUA-IEP (2):  RO
 8. Raport privind concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014):  PDF

Rapoarte ale rectorului

 Rapoarte anuale privind starea UAO

 1. Raportul rectorului  privind starea UAO - 2012 (2013) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 2. Raportul rectorului  privind starea UAO - 2013 (2014) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 3. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2014 (2015) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):  PDF
 4. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2015 (2016) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF
 5. Raportul rectorului  privind starea UAO  în 2016 (2017) (Cf. Art. 130 din Legea 1/2011):   PDF

Rapoarte ale rectorului privind  extinderea relațiilor internaționale

 1. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în China (12-23 mai 2013):  PDF
 2. Raportul rectorului asupra vizitei de lucru în India (17-24 ianuarie  2014):  PDF 

Modele de documente

 • Model - Fișă de disciplină (RO):  DOCX
 • Model - Fișă de disciplină (EN):  DOCX
 • Model - Anexa 5 (ARACIS):   DOC

EUA-IEP Team (2014): "The team has enjoyed learning about the characteristics of Agora University and its role as an entrepreneurial provider of higher education in the fields of law, management and social science. It has been an interesting experience to discuss with staff, students, and external stakeholders the challenges faced by UAO and the university’s efforts to address constraints and to explore future opportunities. We believe the university has the potential to take successful steps in its next stage of development."


Înapoi la conținut.