Sari la conținut.

Universitatea Agora din municipiul Oradea (UAO)

Extrase din Cartă privind asigurarea calităţii

Art. 6. Autonomia universitară se înfăptuiește prin:

1)      stabilirea strategiilor și a structurilor instituționale, organizarea, desfășurarea și perfecționarea continuă a calității procesului educațional și a activității de cercetare științifică;

2)      elaborarea de reglementări proprii cu privire la organizarea și desfășurarea activității didactice, de cercetare științifică și administrative;

3)      stabilirea programelor de studii universitare pe cicluri, a planurilor de învățământ, organizarea formelor de învățământ în conformitate cu exigențele realizării unui proces educațional modern, performant și competitiv;

4)      alegerea și numirea, potrivit propriilor criterii, a cadrelor de conducere de la toate nivelurile;

5)      selectarea și promovarea personalului didactic, didactic auxiliar, de cercetare științifică, tehnico-administrativ și a altor categorii de personal angajat;

6)      conferirea titlurilor didactice, științifice și onorifice potrivit prevederilor legale și ale prezentei carte;

7)      eliberarea actelor de studii;

8)      orientarea și organizarea activității de cercetare științifică;

9)      dezvoltarea cooperării și realizarea de schimburi interne și internaționale;

10)   editarea și tipărirea cursurilor, manualelor, tratatelor, revistelor etc.

11)   reglementarea conduitei membrilor comunității universitare;

12)   stabilirea standardelor și a indicatorilor proprii de calitate;

Art. 8. (1) Universitatea acționează pentru formarea unei culturi a calității, promovând și asigurând standardele de calitate în domeniile educației și cercetării științifice.

(2) Periodic, universitatea evaluează modul de îndeplinire a standardelor de calitate și a indicatorilor proprii de performanță.

Art. 76. Programele de studii universitare.

(4) Pentru fiecare ciclu universitar organizat senatul aprobă un regulament de organizare și funcționare, în acord cu standardele naționale și internaționale de calitate.

Art. 96. Din prezenta Cartă, cu aprobarea senatului şi avizul CA-UAO  fac parte integrantă şi următoarele regulamente speciale:

(1)    Regulamentul de organizare și funcționare a Universităţii Agora;

(2)    Codul de Etică și Deontologie Profesională al Universităţii Agora;

(3)    Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universităţii Agora;

(4)    Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administraţie al UAO;

(5)    Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Academic Operativ al  UAO;

(6)    Regulament de acordare a titlurilor onorifice;

(7)    Metodologie de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru structurile şi funcțiile de conducere în cadrul UAO;

(8)    Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licenţă şi masterat;

(9)    Metodologie privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de licenţă şi masterat;

(10)Metodologie privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în cadrul UAO;

(11)Regulament privind ocuparea posturilor didactice auxiliare și nedidactice în UAO;

(12)Regulament privind Sistemul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii;

(13)Regulament privind Sistemul European de Credite Transferabile;

(14)Regulament privind activitatea profesională a studenților UAO;

(15)Regulament de acordare a burselor Agora pentru studenţii UAO;

(16)Regulamentul activității de informare, consiliere și orientare a carierei;

(17)Regulamentul Departamentului Alumni;

(18)Regulament privind organizarea, funcționarea și finanțarea cercetării științifice;

(19)Regulament de organizare și desfășurare a studiilor universitare de licenţă;

(20)Regulament privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat;

(21)Regulament de organizare, funcționare și administrare a bibliotecii din subordinea universității;

(22)Regulament privind arhivarea documentelor;

(23)Regulament de organizare și funcționare a Departamentului Financiar Contabil;

(24)Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative;

(25)Regulament de organizare și funcționare a resurselor de calcul ale universității şi managementul paginilor web;

(26)Regulament privind completarea, păstrarea și eliberarea actelor de studii;

(27)Regulament  de organizare și funcționare a Departamentului pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă;

(28)Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Proiecte Europene și Relații Internaționale;

(29)Regulament privind organizarea şi funcţionarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă;

(30)Regulament de organizare și funcționare a Compartimentului Audit Intern;

(31)Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Secretariat Universitate;

(32)Regulamentul Comisiei de Etică și Antiplagiat;

(33)Regulamentul privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UAO;

(34)Codul de Evaluare, Monitorizare şi Asigurare a Calităţii;

(35)Regulamentul ștampilelor și sigiliilor.

==

Înapoi la conținut.