Sari la conținut.

POSTUNIV:

Programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, aprobate de minister prin adresa nr. 57208/19.09.2012: Icon PDF (650,3 KO)

(programe pentru absolvenţi de facultate cu diplomă de licenţă)

 • OMECTS nr. 3163 din 01.02.2012, publicat M.O. nr. 109 din 10.02.2012: Metodologia-Cadru de organizare şi funcţionare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă: Icon PDF (890,4 KO)
 • Regulament propriu privind organizarea studiilor postuniversitare şi de formare continuă: Icon PDF (221,8 KO)
 • Adresa Nr. 57208 din 19.09.2012 privind acordul MECTS de organizare a celor 5(cinci) programe postuniversitare de formare și dezvoltare  profesională continuă, la învățământ cu frecvență (din tabelul de mai jos): Icon PDF (650,3 KO)
 • Proiect MECTS Certificat de atestare (frontpage): Icon PDF (204,3 KO)
 • Proiect MECTS Certificat de atestare (verso): Icon PDF (107,6 KO)
 • Proiect MECTS Certificat de atestare (supliment descriptiv): Icon PDF (456,9 KO)

Nr.

crt.

Domeniu de licenţă acreditat

Denumirea programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă

Nr. total

ore

Nr. credite transferabile

SECT/ECTS


Nr. locuri

1.

Drept

Instituţii de dreptul muncii

Plan de învăţământ: Icon PDF (117,8 KO)

224

30


50

2.

Drept

Instituţii de drept privat

Plan de învăţământ: Icon PDF (114,0 KO)

224

30


50

3.

Drept

Ştiinţe penale şi criminalistică

Plan de învățământ: Icon PDF (112,8 KO)

224

30


50

4.

Management

Managementul resurselor umane

Plan de învăţământ: Icon PDF (108,5 KO)

210

30


50

5.

Contabilitate

Audit financiar contabil

Plan de învățământ Icon PDF (113,2 KO)

224

30


50

Notă importantă: Absolvenţii primesc diplomă și supliment de diplomă sub egida Ministerului Educației, Cercetării și Sportului, iar creditele obținute la o disciplină de studiu în cadrul acestor programe sunt transferabile la orice program  de master sau la alte programe de studii universitare la care se face disciplina în cauză.

Perioada de înscriere

 • continuu, până la epuizarea locurilor (aceste programe nu încep la o dată fixă, ci atunci când se adună un număr suficient de cursanţi)

Taxe

 • Taxa de înscriere: 50 RON (pentru absolvențíi Universității Agora); 100 RON (pentru absolvenţii altor universități);
 • Taxa/1 program de studiu: 600 RON (se poate achita în două rate);
 • Taxa examen de absolvire și eliberare diplomă și supliment de diplomă: 200 RON.

Acte necesare la înscriere:

 • Diplomă de licenţă (pentru absolvenţii din acest an este suficientă adeverinţa de absolvire)
 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă, în original sau copie legalizată. În lipsa originalului, copia legalizată trebuie însoţita de o adeverinţă de la instituţia unde se află originalul.
 • Copie după certificatul de naştere
 • Copie după certificatul de căsătorie (pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei)
 • Două fotografii 3/4
 • Copie dupa actul de identitate
 • Adeverinţă medicală şi dovada de vaccinare
 • Un dosar plic

Persoane de contact:
lect. univ. dr. Casian Butaci, cbutaci@univagora.ro

Rector, Prof.univ.dr. Ioan Dziţac

Înapoi la conținut.