Sari la conținut.

Cursuri de Formare Profesională a Adulţilor

Învăţarea pe parcursul întregii vieţi reprezintă, atât pentru salariaţi cât şi pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, un principiu foarte important pentru creşterea adaptabilităţii şi a mobilităţii forţei de muncă cât şi pentru combaterea excluziunii sociale. Dinamica situaţiei economico-sociale, mai ales în contextul concurenţei acerbe pe piaţa europeană a forţei de muncă, impune atât indivizilor cât şi organizaţiilor (publice sau private) luarea unor măsuri active de formare profesională menite să crească  randamentul profesional.

În acest context, Universitatea Agora, având la baza experienţa şi reputaţia obţinută de-a lungul timpului în domeniul universitar, prin cadrele didactice cu un înalt grad de specializate şi prin dotările materiale de care dispune, este o parte activă a procesului de formare profesională continuă la nivel naţional prin organizarea următoarelor programe de formare profesională.

Cursuri de Formare Profesională a adulţilor

Fundaţia AGORA este autorizată, conform O.G. 129/2000, de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor pentru organizarea următorului program de formare profesională a adulţilor:

Program de perfecţionare
COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Tipul programului: perfecţionare
Denumirea programului: Competente antreprenoriale
Tipul de certificate obţinut: certificate de absolvire
Pregătire generală minimă pentru înscrierea la programul de formare: învăţământ obligatoriu
Durata de pregătire: 60 de ore
Planul de pregătire:

Denumire disciplină

Nr. total de ore/disciplină

 1. Managementul afacerilor

12 ore

 1. Dreptul afacerilor

12 ore

 1. Contabilitate şi finanţe manageriale

12 ore

 1. Comunicare şi negociere în afaceri

12 ore

 1. Managementul de proiect. Munca în echipă

12 ore

NR. TOTAL DE ORE – 60 repartizate în 10 zile

Obiective exprimate în competente profesionale:

 • Capacitatea de a identifica oportunităţi pentru activităţi personale, profesionale şi/sau de afaceri;
 • Dobândirea informaţiilor necesare utilizării eficiente a resurselor precum şi pentru administrarea eficientă a unei afaceri;
 • Capacitatea de a opera şi a înţelege semnificaţia termenilor uzuali specifici mediului de afaceri;
 • Capacitate de a înţelege şi de a identifica oportunităţile din reglementarea juridică a diferitelor aspecte referitoare la  înfiinţarea, funcţionarea şi dizolvarea comercianţilor în general;
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de necesitatea cunoaşterii noţiunilor elementare privind respectarea legislaţiei în desfăşurarea activităţii comerciale;
 • Formarea unei conştiinţe antreprenoriale în acord cu principiile liberei iniţiative, a unei economii de piaţă şi a respectării unei concurenţe reale.
 • Cunoaşterea utilizării adecvate a noţiunilor specifice de contabilitate managerială, finanţe manageriale, evidenţă contabilă, documente contabile primare, situaţii financiare etc.;
 • Dezvoltarea unei atitudini pozitive, dar şi critică şi totodată responsabilă faţă de rolul contabilităţii şi gestiunii financiare a unei entităţi economice;
 • Cunoaşterea elementelor şi formelor comunicării şi negocierii eficiente în afaceri şi capacitatea de a le aplica;
 • Capacitatea de a planifica şi de a coordona proiecte în scopul atingerii obiectivelor;
 • Dobândirea unor deprinderile care se raportează la managementul de proiect proactiv (incluzând, de ex., capacitatea de a planifica, organiza, gestiona, conduce şi delega, analiza, comunica, raporta, evalua şi înregistra);
 • Capacitatea de a aprecia şi identifica punctele tari şi slabe, de a evalua şi de a-şi asuma riscuri;
 • Capacitatea de a lucra dar şi de a conduce în mod eficient o echipă.

Cine se poate înscrie în cadrul acestui program de formare profesională a adulţilor?

În cadrul acestui program de perfecţionare se poate înscrie orice absolvent al învăţământului obligatoriu (ciclul gimnazial), indiferent de apartenenţa etnică, vârstă, religie, sex.
Înscrierile au loc la sediul universităţii din Piaţa Tineretului nr. 8, telefon 0259 427 398, e-mail: admitere@univagora.ro.
Admiterea în cadrul programului de formare profesională se face pe bază de dosar, care trebuie să cuprindă următoarele:

 • Copii legalizate după actele de studiu (minim ciclul gimnazial);
 • certificat de naştere (copie legalizată)
 • certificat de căsătorie (copie xerox)
 • buletin / carte de identitate (copie xerox)
 • adeverinţă de la medicul de familie
 • adeverinţă de la locul de muncă
 • copie după chitanţa care atesta plata taxei de înscriere, în cuantum de 100 RON (taxa de înscriere se achită la casieria universităţii)
 • un dosar plic.

DATE DE CONTACT:
Adresa: Oradea, 410526, Piaţa Tineretului, nr. 8
Tel: 0259 427 398
Fax: 0259434925
E-mail: deliaflorian@univagora.ro

PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

(funcţionari publici, aleşi locali, personal contractual din administraţia publică)

Universitatea AGORA in colaborare cu Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara (CRFCAPL-Timişoara) organizează programe de perfecţionare adresate funcţionarilor publici, aleşilor locali şi altor categorii de personal angajat în instituţiile publice.
Conform prevederilor legale în vigoare (Legea 188/1999, republicată în MOF 365/29.05.2007, HG nr. 1066/2008), funcţionarii publici, aleşii locali şi personalul contractual sunt obligaţi să urmeze anual forme de perfecţionare profesională, organizate de instituţii abilitate potrivit legii.

Avantajele urmării acestor programe de perfecţionare profesională la Universitatea AGORA:

Funcţionarii publici precum şi celelalte categorii de personal menţionate, în urma colaborării dintre Universitatea AGORA şi CRFCAPL-Timişoara, beneficiază de următoarele avantaje:

 • Organizarea la Oradea (sediul Universităţii AGORA, Piaţa Tineretului, nr. 8) a acestor programe de perfecţionare reprezintă un avantaj financiar (reducerea costurilor de transport şi cazare) pentru instituţiile publice care doresc să îşi perfecţioneze personalul;
 • Diplomele de absolvire sunt eliberate de către CRFCAPL-Timişoara, fiind recunoscute de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
 • Cursanţii beneficiază de un act educaţional de calitate datorat experienţei şi reputaţiei instituţionale a Universităţii AGORA şi a specializării cadrelor didactice universitare;
 • Programele pe baza cărora se organizează cursurile răspund atât cerinţelor de pregătire pentru administraţia publică cât şi rigorilor mediului academic;
 • Spaţiile de curs sunt dotate la standarde europene;
 • Acces la resursele informaţionale şi bibliografice ale Universităţii AGORA.

Programe de formare profesională organizate la Universitatea Agora*:

Nr. Crt

Numele programului de perfecţionare

1

Comunicarea în administraţia publică

2

Utilizarea limbii engleze în stabilirea relaţiilor externe ale instituţiilor publice

3

Managementul administraţiei publice locale

4

Management performant în instituţiile publice

5

Strategia organizaţională în domeniul administraţiei publice

6

Leadership şi munca în echipă

7

Comunicare organizaţională. Relaţii cu publicul

8

Relaţiile instituţiilor publice cu mass-media

9

Comunicare, negociere, managementul conflictelor

10

Managementul imaginii instituţiei publice

11

Dezvoltarea resurselor umane în administraţia publică şi managementul funcţiei publice

12

Protocolul instituţional în administraţia publică locală

13

Contenciosul administrativ şi controlul legalităţii actelor administrative

14

Acţiunea în revendicare. Regimul legislativ al proprietăţii

15

Achiziţii publice, concesiuni, contracte

16

Parteneriatul public-privat. Elemente de drept

17

Legislaţia muncii aplicabilă în administraţia publică

18

Regimul juridic şi administrarea proprietăţii publice

19

Controlul financiar şi controlul intern în instituţiile publice

20

Finanţe publice şi contabilitatea instituţiilor

21

Contabilitatea instituţiilor publice

* În cazul în care se doreşte perfecţionarea resurselor umane din cadrul unei instituţii pe o anumită temă, la cererea conducerii instituţiei publice, Universitatea AGORA, cu acceptul CRFCAPL-Timişoara, poate personaliza atât titlul programului de formare cât şi conţinutul tematic al acestuia.

CURSURI ORGANIZATE LA CEREREA ANGAJATORILOR

Universitatea AGORA vine în sprijinul managerilor organizaţiilor private/publice prin organizarea la cererea acestora a unor programe de formare profesională destinate propriilor angajaţi, certificatele de absolvire eliberate având recunoaştere doar în cadrul respectivei organizaţii (conform art. 18, alin. 3, din O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată).

Deoarece orice serviciu de calitate presupune determinarea necesităţilor diverselor categorii de consumatori şi satisfacerea acestora de către un personal calificat corespunzător cerinţelor europene, investiţia în perfecţionarea resurselor umane reprezintă o necesitate.

Mai mult decât atât - în momentul de faţă, în baza legislaţiei muncii se pune tot mai mult accent pe deţinerea competentelor profesionale aferente postului ocupat si perfecţionarea periodică a angajaţilor. În acest sens, conform articolului 190 din Codul muncii, angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toţi salariaţii, după cum urmează: cel puţin o data la 2 ani, daca au cel puţin 21 de salariaţi si cel puţin o data la 3 ani, daca au sub 21 de salariaţi.

La cererea angajatorilor Universitatea AGORA poate determina, pe baza unei analize detaliate, necesarul de formare al resurselor umane din cadrul organizaţiei şi poate stabili împreună cu factorii decizionali din cadrul organizaţiei tematica programelor de formare profesională.

În urma unei analize atente a nevoilor de formare a resurselor umane şi pe baza reacţiilor obţinute din partea managerilor în urma organizării unor asemenea cursuri, Universitatea AGORA vă propune următoarele programe de formare:

 • Comunicare organizaţională
 • Organizarea locului de muncă
 • Lucrul în echipă
 • Muncă orientată către client (atitudine faţă de clienţi)
 • Leadership
 • Negociere
 • Elaborarea şi managementul proiectelor
 • Relaţii publice
 • Managementul vânzărilor
 • Politici şi strategii de afaceri
 • Managementul relaţiilor cu clienţii
 • Politici şi strategii de personal
 • Contabilitate şi finanţe manageriale
 • Dreptul afacerilor
 • Noţiuni introductive de dreptul muncii
 • Noţiuni de drept comunitar aplicabile mediului de afaceri

CURSURI DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE

Universitatea AGORA organizeaza CURSURI DE COMPETENTE ANTREPRENORIALE pe durata a 60 de ore. În cadrul acestui curs de competente antreprenoriale se vor parcurge urmatoarele competente: comunicare si negociere in afaceri, contabilitate si finante manageriale, dreptul afacerilor, managementul afacerilor, managementul de proiect – munca in echipa.

Absolventii vor primi o diploma recunoscuta la nivel national si international.

Inscrierile se fac la sediul Universitatii AGORA, Piata Tineretului nr. 8 410526, ORADEA, jud. BIHOR.

Tel: +40 259 427 398, +40 259 472 513
Fax:+40 259 434 925
E-mail: secretariat@univagora.ro


Taxa este de 300 de euro.

Înapoi la conținut.