Sari la conținut.

POSTURI VACANTE PENTRU

2019-2020

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 457 din 03.05.2019, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Postul didactic vacant in anul universitar 2018-2019- sem. al II-lea – este următorul:

Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Departamentul de Științe Juridice și Administrative

Poz. 30, Asistent, disciplinele: Economie (Drept), Economie (Poliție locală), Finanțe publice, Comunicare în administrația publică, Managementul resurselor umane în administraţia publică.

Candidat: Antik Cristina Ioana
Tema prelegerii didactice:Pregătirea și perfecționarea resurselor umane în administrația publică

POSTURI VACANTE PENTRU 2018-2019

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1358 din 05.12.2018, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.

Perioada de înscriere: 5.12.2018-25.01.2019.

Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice în cadrul Universităţii Agora din municipiul Oradea sunt următoarele:

Asistent universitar

a.      deţinerea diplomei de doctor (adeverinţă de acordare de către CNATDCU a titlului de doctor);

b.     îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de asistent universitar angajat pe perioadă nedeterminată, prevăzute de metodologia proprie a universităţii:

·       un caiet de seminar,

·       minim 3 lucrări ştiinţifice publicate în reviste recunoscute BDI, reviste de specialitate sau în volume ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale;

Lector universitar/şef lucrări

a) deţinerea diplomei de doctor;

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de lector/şef lucrări, prevăzute de metodologia proprie a universităţii.

activitatea ştiinţifică: minimum 6 lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS/BDI , care se poate echivala cu activitatea profesională, dacă este cazul, conform Hotărârii Senatului Universității Agora din municipiul Oradea din data de 12.03.2015 - ( un articol se poate echivala cu 6 luni de activitate într-o funcție de conducere în cadrul instituțiilor din administrația publică centrală sau expertiză în instituții sau centre de cercetare naționale sau internaționale).

manual şi un caiet de seminar/lucrări practice aferente disciplinei principale din norma de predare sub egida unor edituri recunoscute naţional sau internaţional;

participarea în colectivul de elaborare a cel puţin 1 grant sau proiect de cercetare.

Conferențiar universitar și profesor universitar

a)deţinerea diplomei de doctor;

b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar și profesor universitar, aprobate prin ordin al Ministrului educaţiei naționale (O.M. nr. 6129/2016 publicat în Monitorul oficial , Partea I, nr. 123 bis/15.02.2017, anexele 1-35). Formatul fișei de verificare este în funcție de cerințele din cadrul fiecărei comisii prevăzute în anexele la O.M. nr. 6129/2016.

Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2018-2019, în semestrul I, sunt următoarele:

Facultatea de Ştiinţe Economice

Departamentul de Ştiinţe Economice

Lector, disciplinele: Contabilitatea instituţiilor publice , Contabilitate de gestiune , Expertiză contabilă și consultanță fiscală ( poz.20 ).

Informatii despre concurs FSE:  Icon PDF (554,8 KO)

Comisia poz. 20: Icon PDF (94,6 KO)

Tematica poz. 20: Icon PDF (327,1 KO)

Facultatea de Știinţe Juridice şi Administrative

Departamentul de Știinţe Juridice şi AdministrativeInformatii despre concurs FSJA: Icon PDF (563,4 KO)

Lector, disciplinele: Dreptul proprietăţii intelectuale, Drept comparat si sisteme de drept, Infracţiuni de corupţie şi de serviciu ( poz. 23)

Candidat pentru lector poz. 23 : Doseanu Razvan Viorel CV: Icon PDF (188,2 KO) ; Fisa de verificare: Icon PDF (139,7 KO) ; Lista de lucrari: Icon PDF (462,1 KO)

Comisia poz. 23: Icon PDF (96,7 KO)

Tematica poz. 23: Icon PDF (333,7 KO)

Tema prelegerii didactice pentru postul de lector, poz.23: Icon PDF (251,1 KO)

Rezultatul concursului  pentru postul de lector, poz.23: Icon PDF (626,8 KO)

Decizia rectorului poz. 23: Icon PDF (49,1 KO)

Lector, disciplinele: Medicină legală, Bioetică ( poz. 24).

Candidat pentru lector poz.24: Chipurici Adrian Marius

CV: Icon PDF (897,4 KO) ; Fisa de verificare: Icon PDF (132,3 KO) ; Lista de lucrari: Icon PDF (661,5 KO)

Comisia poz. 24: Icon PDF (75,3 KO)

Tematica poz. 24: Icon PDF (370,0 KO)

Tema prelegerii didactice pentru postul de lector, poz.24: Icon PDF (173,6 KO)

Rezultatul concursului  pentru postul de lector, poz.24: Icon PDF (602,7 KO)

Decizia rectorului poz. 24: Icon PDF (47,3 KO)

******

1. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în cadrul UAO:  Icon PDF (926,4 KO)

2. Metodologia-cadru  H.G. Nr. 457/4.05.2011:   PDF 

3. HG nr. 36 din 06.02.2013:   PDF

4. Cerințele minimale CNATDCU  valabile în 2018-2019 (toate domeniile) : PDF

5. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata de catre studentii-doctoranzi:   PDF

***********************************


ARHIVĂ 2017-2018

Universitatea Agora din municipiul Oradea

Facultatea de Științe Economice (FSE) / Facultatea de Științe Juridice și Administrative (FSJA)

Departamentul de Științe Sociale

Concurs posturi vacante

Anul universitar 2016-2017/ Semestrul II

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 570 din 28.04.2017, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii.Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2016-2017- sem. al II-lea - sunt următoarele:

 1. Lector universitar poz. 19 (FSE); Disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară I+II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată; Comisia de concurs:  PDF (lector poz 19)
 2. Asistent universitar poz. 45 (FSJA);  Disciplinele: Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman ( poz. 45 ); Comisia de concurs:  PDF (asistent poz 45)

I. Descrierea posturilor scoase la concurs:

(a) Postul de lector, poziţia nr. 19 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 570 din 28.04.2017, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-        Bazele contabilităţii

-        Contabilitate financiară I+II

-        Contabilitate financiară

-        Contabilitate comparată.

(b) Postul de asistent, poziţia nr. 45 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

-        Drept civil. Contracte speciale

-        Drept civil. Succesiuni

-        Dreptul familiei

-        Drept roman.

II. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

(a) Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de lector sunt susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi coordonarea  lucrărilor de licenţă.

(b) Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de asistent sunt susţinerea de seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, activităţi de cercetare.

III. Salariul

(a) Lector universitar: 1450 lei pentru poz. 19

(b) Asistent universitar: 1450 lei pentru poz.45

IV. (a) Calendarul concursului pentru postul de lector, poz. 19

28.04. 2017 – 21.08.2017  - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:


Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Lector 19

06.09.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

Sala de Consiliu

15

B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Lector 19

06.09.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

Sala de Consiliu

16

06.09.2017- Comunicarea rezultatelor

06.09.2017- 12.09.2017 - Depunerea contestațiilor

13.02.2017- Rezolvarea contestațiilor

14.09.2017 - întrunirea Consiliului facultății

19.09.2017 - întrunirea Senatului

20.09.2017- emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora

20.09.2017-22.09.2017 - transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU

IV. (b) Calendarul concursului pentru postul de asistent, poz. 45

28.04. 2017 – 21.08.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 45

06.09.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

15

B. Proba scrisă

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 45

06.09.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

16

C. Proba practică

Departament

Poziţia postului

Data

Locul de desfăşurare

Sala

Ora

Ştiinţe Sociale

Asistent 45

06.09.2017

Universitatea Agora, Pavilionul A

1.4 A

17.30

06.09.2017- Comunicarea rezultatelor

06.09.2017- 12.09.2017 - Depunerea contestațiilor

13.02.2017- Rezolvarea contestațiilor

14.09.2017 - întrunirea Consiliului facultății

19.09.2017 - întrunirea Senatului

20.09.2017- emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora

20.09.2017-22.09.2017 - transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU

V. Tematica probelor de concurs şi bibliografia, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv

V. (a)Tematica pentru prelegerea didactică postul de lector universitar poziţia 19

Disciplinele: Bazele contabilităţii,  Contabilitate financiară I + II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată

Bazele contabilității

1.     Definirea şi rolul contabilităţii

2.     Obiectul contabilităţii

3.     Metoda contabilităţii

4.     Evaluarea patrimoniului în contabilitate

5.     Bilanţul – procedeul dublei reprezentări a patrimoniului

6.     Contul – procedeul dublei înregistrări a operaţiunilor patrimoniale

7.     Balanţa de verificare a conturilor

8.     Conţinutul economic şi funcţia contabilă a principalelor conturi

Bibliografie

 

1. Mihai Ristea, Corina - Graziella Dumitru, Bazele contabilitatii - Notiuni de baza,     probleme, studii de caz, teste grila si monografie, Editura Universitara, București, 2009

2. Bazele contabilității, Stefanescu Aurelia, Guse Raluca, Jianu Iulia, Lungu Camelia, Dumitrana – Coordonator Mihaela, Caraiani, Editura Universitară, București, 2011

3.  Caciuc L., Megan   - Bazele contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2005.

4. Călin O., Ristea M - Bazele contabilităţii, Editura Naţional, 2000.

5. Creţoiu Gh., Bucur I.- Contabilitate. Fundamentele şi noul cadru juridic, Editura All Beck, Bucureşti, 2004

6. Epuran M., Băbăiţă V. - Teoria generală a contabilităţii, Editura Mirton, Timişoara, 2000.

7. Iancu L. - Bazele contabilităţii, Editura Universităţii Agora din Oradea, 2008.

8. Mateş D., Pereş C., Pereş I. - Bazele contabilităţii, Editura Ivan Krasko, Arad, 2000.

9. Mateş D., Chiş G., Neamţiu Gh., Aslău T., Iancu D.- Contabilitatea agenţilor economici - aplicaţii practice, Editura Ivan Krasko, 2002.

10. Oprean I. - coordonator- Bazele contabilităţii, Editura Intelcredo, Deva, 2001.

 

Contabilitate financiară

1.     Reglementări contabile armonizate cu Directiva IV a UE

2.     Contabilitatea capitalurilor

3.     Contabilitatea imobilizărilor

4.     Contabilitatea stocurilor

5.     Contabilitatea creanţelor şi datoriilor

6.     Contabilitatea trezoreriei

7.     Contabilitatea cheltuielilor (toate tipurile de cheltuieli)     

8.     Contabilitatea veniturilor (toate tipurile de venituri) 

9.     Contabilitatea conturilor în afara bilanţului

10.  Organizarea şi conducerea contabilităţii în România

11.  Metodologia de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile

12.  Contabilitatea TVA

13.  Contabilitatea bunurilor în regim de leasing

14.  Reflectarea în contabilitate a operaţiunilor cu terţi

15.  Recunoaşterea veniturilor din vânzări de bunuri

16.  Contabilitatea reducerilor comerciale şi financiare

Bibliografie

1.     Liliana Feleagă, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară, Editura Economică, 2007

2.     Liliana Feleagă, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară. O abordare europeană și internațională, editia a doua, Editura Economică, 2007

3.     Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu, Contabilitatea societăților comerciale, Volumul 1 , Editura Universitară, București, 2009

4.     Mihai Ristea, Corina Graziella Dumitru, Corina Ioanas, Alina Irimescu, Contabilitatea societăților comerciale, Volumul  2, Editura Universitară, București, 2009

5.     Rodica Cistelecan – Contabilitate Financiară. Universitatea Petru Maior Tg.Mureş, 2008.

6.     Reglementări contabile conforme cu directivele europene. Ministerul Finanţelor Publice, Editura  Irecson, 2006.

Contabilitate comparată

1.     Patrimoniul economic – obiect al contabilităţii financiare

2.     Contabilitatea fluxurilor de capitaluri şi asimilate acestora

3.     Contabilitatea fluxurilor de imobilizări

4.     Contabilitatea fluxurilor de stocuri

5.     Contabilitatea fluxurilor de decontare cu terţii

6.     Contabilitatea fluxurilor de trezorerie

7.     Contabilitatea fluxurilor de rezultate economico-financiare

8.     Contabilitatea fluxurilor de active / datorii contingente

Bibliografie
 1. Nicolae Feleagă, Sisteme contabile comparate, Editura Economică, București, 2010

2.     Liliana Feleagă, Niculae Feleagă, Contabilitate financiară. O abordare europeană și internațională, editia a doua, Editura Economică, 2007

 1. OMEF nr. 3055/2009 reglementari contabile armonizate cu directivele Uniunii Europene
 2. Rodica Cistelecan- Contabilitate Financiara,Universitatea Petru Maior Tg.Mures-2008
 3. Selecţii din reglementările contabile ale unor state membre ale Uniunii Europene-traducere legislatie contabila de pe site-urile ministerelor de specialitate ale tarilor respective.
 4. Reglementări contabile conforme cu directivele europene. Ministerul Finanţelor Publice, Editura   Irecson.
 5. Mihai Mocanu - Sisteme contabile comparate, Suport de curs, Universitatea L.Blaga Sibiu.

V. (b) Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 45

Disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman 

Drept civil. Contracte speciale

Tema I – Contractul de vânzare-cumpărare. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele contractului (obligaţiile vânzătorului şi obligaţiile cumpărătorului). Varietăţi specifice ale contractului de vânzare-cumpărare.

Tema II – Contractul de schimb. Noţiune. Caractere juridice. Asemănări şi deosebiri cu contractul de vânzare-cumpărare.

Tema III – Contractul de donaţie. Noţiune. Caractere juridice. Elementele de validitate specifice donaţiei. Efectele contractului.

Tema IV – Contractul de locaţiune. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele contractului. Încetarea contractului.

Tema V – Contractul de închiriere a suprafeţelor locative (Legea nr. 114/1996 cu modificările ulterioare).

Tema VI – Contractul de arendare. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii de validitate. Efectele contractului. Încetarea contractului.

Tema VII – Contractul de antrepriză. Noţiune. Caractere juridice. Efectele contractului. Încetarea contractului.

Tema VIII – Contractul de mandat. Noţiune. Caractere juridice. Efectele contractului. Încetarea contractului. Mandatul fără reprezentare.

Tema IX – Contractul de societate civilă.  Noţiune. Caractere juridice. Aportul social şi patrimoniul social. Efectele contractului. Încetarea societăţii civile.

Tema X – Contractul de comodat (Împrumutul de folosinţă). Noţiune. Caractere juridice. Efectele contractului. Încetarea contractului.

Tema XI – Contractul de împrumut de consumaţie (propriu-zis). Noţiune. Caractere juridice. Efectele contractului. Încetarea contractului.

Tema XII – Contractul de depozit. Noţiune. Caractere juridice. Depozitul obişnuit. Depozitul necesar. Depozitul neregulat. Sechestrul.

Tema XIII – Contractul de rentă viageră. Noţiune. Caractere juridice. Condiţii  de validitate. Efectele contractului.

Tema XIV – Contractul de întreţinere. Noţiune. Caractere juridice.

Tema XV – Contractul de tranzacţie. Noţiune. Caractere juridice. Efectele contractului.

Bibliografie

 1. M. I. Muţiu – Drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul juridic, 2004;
 2.  *** Codul civil;
 3.  L. C. Stoica, - Contracte speciale. Locaţiunea, închirierea locuinţelor, antrepriza, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
 4. M. M. Oprescu, - Contractul de donaţie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010;
 5. Barbu Mihail, Genoiu Ilioara, Cernat Cosmin, - Drept civil. Contracte speciale, Editura C. H. Beck, 2009;
 6. Fr. Deak - Tratat de Drept civil. Contracte speciale, vol. I-III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;
 7. Titus Prescure, Andreea Ciurea – Contracte civile, Editura CH Beck, 2007;
 8. C. Toader – Drept civil. Contracte speciale, Ed. All Beck, 2005.

Drept civil. Succesiuni

Tema I – Reguli generale privind moştenirea. Noţiunea de moştenire. Felurile moştenirii. Caracterele juridice ale transmisiunii succesorale.

Tema II - Deschiderea succesiunii. Condiţiile cerute pentru a putea moşteni. Capacitatea succesorală. Vocaţia succesorală.

Tema III – Devoluţiunea succesorală legală. Vocaţia succesorală legală. Nedemnitatea succesorală. Principiile generale ale devoluţiunii succesorale legale.

Tema IV - Clasele de moştenitori.

Tema V - Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor. Dreptul statului asupra moştenirii vacante.

Tema VI - Devoluţiunea succesorală testamentară. Noţiunea, caracterele juridice şi cuprinsul testamentului.

Tema VII - Condiţiile de fond şi de formă cerute pentru validitatea testamentului.

Tema VIII - Diferite feluri de testamente. Legatul.

Tema IX -  Clasificarea legatelor. Ineficacitatea legatelor. Alte clauze testamentare.

Tema X -  Limitele dreptului de a dispune pentru cauză de moarte prin act juridic. Oprirea pactelor asupra succesiunilor viitoare.

Tema XI - Oprirea substituţiilor fideicomisare. Rezerva succesorală.

Tema XII - Dreptul de opţiune succesorală. Exercitarea dreptului de opţiune succesorală. Transmisiunea activului succesoral. Transmisiunea pasivului succesoral.

Tema XIII - Separaţia de patrimonii. Transmisiunea posesiunii moştenirii. Certificatul de moştenitor. Petiţia de ereditate. Procedura succesorală notarială.

Tema XIV- Indiviziunea şi împărţeala moştenirii. Împărţeala de ascendent

Bibliografie

 1. M.I. Muţiu - Drept civil. Succesiuni, Ed. Universul Juridic, 2004;
 2. Codul civil;
 3. Carmen Simona Ricu, - Moştenirea legală. Partajul succesoral, Editura Hamangiu, 2009;
 4. Alexandru Bacaci, Gheorghe Comanita – Drept civil. Succesiunile, Editura C.H. Beck, 2007;
 5. C. Turianu Culegere de practică judiciară. Succesiunile şi partajul succesoral, Editura C.H. Beck, 2007;
 6. M.M. Pivniceru, C. Susanu, D. Tătăruşanu – Moştenirea legală şi testamentară. Practică judiciară, Editura Hamangiu, 2006;
 7. Francisc Deak, Tratat de drept succesoral, Ed. Universul juridic, Ed. a II-a actualizată şi completată, Bucureşti, 2003;
 8. D. Chirică – Succesiuni, Ed. Universul juridic, 2003.

Dreptul familiei

Tema I. Caracterizarea generală a relaţiilor de familie

Tema II. Condiţiile de fond ale încheierii căsătoriei şi impedimentele la căsătorie

Tema III. Condiţiile de formă la încheierea căsătoriei

Tema IV. Efectele personale ale încheierii căsătoriei

Tema V. Efectele patrimoniale ale încheierii căsătoriei

Tema VI. Încetarea şi desfiinţarea căsătoriei

Tema VII. Desfacerea căsătoriei

Tema VIII. Rudenia şi afinitatea

Tema IX. Filiaţia faţă de mamă

Tema X. Filiaţia faţă de

Tema XI. Obligaţia legală de întreţinere

Tema XII. Ocrotirea minorului şi protecţia copilului în dificultate

Tema XIII. Adopţia

Tema XIV. Actele de stare civilă

Bibliografie

1.     Marius Floare - Dreptul familiei. Caiet de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;

2.     Gabriela Cristina Frentiu - Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudenta C.E.D.O., Editura Hamangiu, Bucureşti, 2013;

3.     Laura Cetean-Voiculescu - Dreptul familiei. Note de curs şi manual de seminar, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012;

4.     Dan Lupascu, Cristiana Mihaela Craciunescu - Dreptul familiei, Editia a II-a, amendată şi actualizată, în noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012;

5.     I. Filipescu, A. Filipescu, Tratat de dreptul familiei, Editura CH Beck, Bucureşti, 2006.

Drept roman

Tema 1 Introducere în studiul dreptului roman

Tema 2 Istoria statului roman

Tema 3 Izvoarele dreptului roman. Noţiune

Tema4  Izvoarele dreptului roman. Obiceiul. Legea

Tema 5 Procedura de judecată

Tema 6 Aspecte generale privind persoana

Tema 7 Familia romană. Drepturile reale

Tema 8 Familia romană. Căsătoria

Tema 9 Familia romană. Adopţiunea. Legitimarea.

Tema 10 Emanciparea

Tema 11 Tutela şi curatela

Tema 12 Proprietatea în dreptul roman

Tema 13 Succesiunea

Tema 14 Obligaţiile. Contractele

Bibliografie

 1. Cristina Pop – Drept roman. Îndrumar pentru seminarii, Ed. Universul Juridic, 2013;
 2. Constantin Stoicesu - Curs elementar de drept roman, Editura Universul Juridic, 2009;
 3. Andreea Ripeanu - Drept roman. Curs universitar, Editura Pro Universitaria, 2009;
 4. Vladimir Hanga, Mircea Dan Bocşan – Curs de drept privat roman, Editura Universul Juridic, 2006;
 5. Cristinel Murzea – Drept roman, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2003.

VI. (a) Descrierea procedurii de concurs la posturile de lector universitar

- evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs.

- prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare

- după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului

- evaluarea calităţilor didactice pe baza unei prelegeri a cărei temă este propusă de comisie pe baza tematicii afişate pe site-ul concursului

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate.

- redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare candidat

- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie

- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de preşedinte

- semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei

- prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu.

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

IV. (b) Descrierea procedurii de concurs la postul de asistent universitar

- evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs.

- prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare

- după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului

- evaluarea printr-o probă scrisă, prin întocmirea unei lucrări scrise de către candidat; subiectele de examen se vor întocmi de către Comisia de specialitate, numită prin decizie de numire, conform tematicii şi bibliografiei afişate.

- evaluarea calităţilor didactice pe baza unei probe practice a cărei temă va fi afişată pe site-ul universității și la avizierul facultății înainte cu 48 de ore de la data desfășurării probei de concurs.

- stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate.

- redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare candidat

- întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie

- aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de preşedinte

- semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei

- prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu.

- prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

VII. Lista completă a documentelor

Documente conform HG 457/2011, art. 13 alin.1:

1.Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; (se găseşte în Anexa 1 în cadrul metodologiei proprii de concurs a Universităţii Agora din municipiul Oradea, metodologie ce este postată în cadrul secţiunii Concurs posturi didactice).

2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic spre a fi publicat pe pagina web a concursului şi pe site-ul UAO, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs conform HG 457/2011 art. 14

Curriculum vitae al candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) trebuie să includă:

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

Lista completă de lucrări ale candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) va fi structurată astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

d) cărţi şi capitole în cărţi;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard  este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic, spre a fi publicată pe pagina web a concursului şi pe site-ul Universităţii Agora din municipiul Oradea;

6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor (conform art. 294 alin. 1 din Legea nr. 1/2011) : copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

8. Copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, atestat psiho-pedagogic etc.)

9. Copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

11. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

13. Chitanţa de achitare a taxei de participare la concurs.

VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

Format tipărit:  Universitatea Agora, Piaţa Tineretului nr. 8, Oradea, jud. Bihor, cod poştal: 410526, la Departamentul de resurse umane.

Format electronic: e-mail: ramona.urziceanu@gmail.com

IX. Candidați înscriși

1. Lector universitar poz. 19 (FSE); Disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară I+II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată;

CANDIDAT UNIC: Untaru Mircea

CV: Icon PDF (103,1 KO) ; Fișa de verificare: Icon PDF (154,0 KO) ; Lista de lucrări: Icon PDF (521,1 KO)

2. Asistent universitar poz. 45 (FSJA);  Disciplinele: Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman

CANDIDAT UNIC: Brezeanu Dragoș Romeo

CV: Icon PDF (79,7 KO) ; Fișa de verificare: Icon PDF (853,4 KO) ; Lista de lucrări: Icon PDF (38,5 KO)

REZULTATUL CONCURSULUI

1. Lector universitar poz. 19 (FSE);Disciplinele: Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară I+II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată.

Câştigător:  Untaru Mircea

2. Asistent universitar poz. 45 (FSJA);  Disciplinele: Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman

Câştigător: Brezeanu Dragoș Romeo

ARHIVĂ 2016-2017

Departamentul de Științe Sociale

Concurs posturi vacante

Anul universitar 2016-2017

Universitatea Agora din municipiul Oradea anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1628 din 28.11.2016, partea a III-a, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior şi cu metodologia proprie a universităţii. Posturile didactice vacante pentru anul universitar 2016-2017 sunt următoarele:

1. Profesor, disciplinele: Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor (poz. 8), Jobs/edu.ro (English), Jobs/edu.ro (Română);

2. Lector, disciplinele: Finanțe, Finanțe publice (poz. 35);

3. Lector, disciplinele: Dezvoltare și planificare urbană, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Economie monetară, Monedă şi credit  (poz. 36);

4. Asistent, disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman(poz. 52);

5. Asistent, disciplinele: Contabilitate financiară I,  Contabilitate financiară II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune, Bazele contabilităţii (poz. 53);

6. Asistent, disciplinele: Elemente de procedură penală, Drept penal. Partea generală II, Drept procesual penal. Partea specială, Drept penal. Partea specială, Drept penal special (poz. 56);

7. Asistent, disciplinele: Macroeconomie,Contabilitatea instituţiilor publice, Practică (poz.57).

Rezultatul concursului:

 1. Asistent poz. 53:   PDF
 2. Asistent poz. 56:   PDF
 3. Lector poz. 35:   PDF
 4. Lector poz. 36:   PDF
 5. Profesor poz. 8:  PDF
 • ************************************

 • Candidați înscriși:

  1. Dzițac Ioan, profesor poz. 8

  • CV:  PDF ;
  • Lista de lucrări:   PDF ;
  • Fișa de verificare:  PDF.

  2. Bogdan Manole Decebal, lector poz. 35

  • CV:   PDF ;
  • Lista de lucrări:  PDF ;
  • Fișa de verificare:  PDF.

  3. Bucur Catalin Adrian, lector poz. 36

  • CV:   PDF ;
  • Lista de lucrări:   PDF ;
  • Fișa de verificare:   PDF.

  4. Vonea Răzvan Lucian, asistent poz. 53

  • CV:   PDF ;
  • Lista de lucrări:   PDF ;
  • Fișa de verificare:   PDF.

  5. Doseanu Răzvan Viorel, asistent poz. 56

  •  CV:   PDF ;
  • Lista de lucrări:   PDF ;
  • Fișa de verificare:   PDF.

  *********************************

  Tema prelegerii didactice: 

  1. Dzițac Ioan, profesor poz. 8: Aplicații ale matematicii fuzzy în metodele de luare a deciziilor.

  2. Bogdan Manole Decebal, lector poz. 35: Asigurările sociale de stat. Controlul în asigurări.

  3. Bucur Catalin Adrian, lector poz. 36: Strategii și proiecte de dezvoltare urbană.

  4. Bonea Răzvan Lucian, asistent poz. 53: Contabilitatea bunurilor în regim de leasing.

  5. Doseanu Răzvan Viorel, asistent poz. 56: Măsurile preventive și alte măsuri speciale. Arestarea preventivă.

  ----------------------------------------------------------------------------

  I. Descrierea postului scos la concurs:

  Postul de profesor, poziţia nr. 8 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  -          Matematică

  -          Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

  Postul de lector, poziţia nr. 35 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  -          Finanțe

  -          Finanțe publice.

  Postul de lector, poziţia nr. 36 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  - Dezvoltare și planificare urbană;

  - Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului;

  - Economie monetară;

  - Monedă şi credit.

  Postul de asistent, poziţia nr. 52 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  -          Drept civil. Contracte speciale;

  -          Drept civil. Succesiuni;

  -          Dreptul familiei;

  -          Drept roman.

  Postul de asistent, poziţia nr. 53 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  -          Contabilitate financiară I;

  -          Contabilitate financiară II;

  -          Contabilitate financiară;

  -          Contabilitate comparată;

  -          Contabilitate de gestiune;

  -          Bazele contabilităţii.

  Postul de asistent, poziţia nr. 56 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  -          Elemente de procedură penală;

  -          Drept penal.  Partea generală II;

  -          Drept procesual penal. Partea specială;

  -          Drept penal. Partea specială;

  -          Drept penal special.

  Postul de asistent, poziţia nr. 57 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline:

  -          Macroeconomie;

  -          Contabilitatea instituţiilor publice;

  -          Practică.

  ****************************************************

  II. Atribuţiile/activităţile aferente postului scos la concurs:

  Atribuţiile, respectiv activităţile aferente postului de profesor sunt susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi coordonarea  lucrărilor de licenţă.

  Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de lector sunt susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, admitere, activităţi de cercetare, consultaţii cu studenţii şi coordonarea  lucrărilor de licenţă.

  Atribuţiile, respectiv activităţile aferente posturilor de asistent sunt susţinerea de seminarii la disciplinele prevăzute în post, precum şi participări la examene, la seminarii din cadrul departamentului, activităţi de cercetare.

  ******************************

  III. Salariul

  Profesor universitar: 1435 lei pentru poz. 8

  Lector universitar: 1250  lei pentru poz. 35

  Lector universitar: 1250 lei pentru poz. 36

  Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 52

  Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 53

  Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 56

  Asistent universitar: 1250 lei pentru poz. 57

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de profesor, poz. 8

  28.11. 2016 – 18.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Profesor 8

  03.02.2017

  H. President

  Sala de Conferințe

  13

  B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Profesor 8

  03.02.2017

  H. President

  Sala de Conferințe

  14

  03.02.2017 - Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MENCS şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de lector, poz. 35

  28.11. 2016 – 18.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:


  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Lector 35

  03.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  13

  B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Lector 35

  03.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  14

  03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MENCS şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de lector, poz. 36

  28.11. 2016 – 18.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:


  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Lector 36

  03.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  15

  B. Susţinerea prelegerii pe baza tematicii afişate pe site specifică postului descris conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Lector 36

  03.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  16

  03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de asistent, poz. 52

  28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 52

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  12

   B. Proba scrisă

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 52

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  13

  C. Proba practică

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 52

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  14

  02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de asistent, poz. 53

  28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 53

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  12

   B. Proba scrisă

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 53

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  13

  C. Proba practică

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 53

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  14

  02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de asistent, poz. 56

  28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 56

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  15

   B. Proba scrisă

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 56

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  16

  C. Proba practică

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 56

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.4 A

  17

  02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

  IV. Calendarul concursului

  Pentru postul de asistent, poz. 57

  28.11. 2016 – 17.01.2017 - Perioada de înscriere (depunerea dosarelor de către candidaţi).

  A. Susţinerea prelegerii publice de minim  45 de minute de către candidaţi în care aceştia îşi prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare al carierei universitare conform tabelului:

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 57

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  15

   B. Proba scrisă

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 57

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  16

  C. Proba practică

  Departament

  Poziţia postului

  Data

  Locul de desfăşurare

  Sala

  Ora

  Ştiinţe Sociale

  Asistent 57

  02.02.2017

  Universitatea Agora, Pavilionul A

  1.3 A

  17

  02.02.2017 - 03.02.2017- Comunicarea rezultatelor

  03.02.2017- 09.02.2017 - Depunerea contestațiilor

  10.02.2017-14.02.2017 - Rezolvarea contestațiilor, întrunirea Consiliului facultății și întrunirea Senatului, după care emiterea Deciziei de numire şi de acordare a titlului universitar de către Rectorul Universităţii Agora.

  14.02.2017-16.02.2017 - Transmiterea deciziilor de numire şi de acordare a titlurilor universitare împreună cu rapoartelor de concurs către MEN şi CNATDCU.

  ----------------------------------------------------------------------------

   V. Tematica probelor de concurs şi bibliografia, inclusiv a prelegerilor, cursurilor sau altor asemenea, ori tematicile din care comisia de concurs poate alege tematica probelor susţinute efectiv

  • Tematica pentru prelegerea didactică postul de profesor universitar poziţia 8 - Disciplinele:  Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor:   PDF
  • Tematica pentru prelegerea didactică postul de lector universitar poziţia 35 - Disciplinele:  Finanțe, Finanțe publice:   PDF
  • Tematica pentru prelegerea didactică  postul de lector universitar poziţia 36 - Disciplinele:  Dezvoltare și planificare urbană, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Economie monetară, Monedă şi credit:   PDF
  • Tematica pentru prelegerea didactică  postul de asistent universitar poziţia 52 - Disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman:   PDF
  • Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 53 - Disciplinele: Contabilitate financiară I, Contabilitate financiară II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune, Bazele contabilităţii:   PDF
  • Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 56 - Disciplinele: Elemente de procedură penală, Drept penal. Partea generală II, Drept procesual penal. Partea specială, Drept penal. Partea specială, Drept penal special:   PDF
  • Tematica pentru prelegerea didactică postul de asistent universitar poziţia 57 - Disciplinele: Macroeconomie, Contabilitatea instituţiilor publice, Practică:   PDF

  ***************************************

  VI.1. Descrierea procedurii de concurs la posturile de profesor universitar și  lector universitar

  - evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs;

  - prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare;

  - după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului;

  - evaluarea calităţilor didactice pe baza unei prelegeri a cărei temă este propusă de comisie pe baza tematicii afişate pe site-ul concursului;

  - stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate;

  - redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare candidat;

  - întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie;

  - aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de preşedinte;

  - semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei;

  - prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu;

  - prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

  VI.2. Descrierea procedurii de concurs la postul de asistent universitar

  - evaluarea activităţii ştiinţifice pe baza dosarului de concurs;

  - prelegere publică de minim 45 de minute în care candidatul prezintă cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare şi planul de dezvoltare a carierei universitare;

  - după prelegere candidatului i se vor adresa întrebări din partea comisiei şi a publicului;

  - evaluarea printr-o probă scrisă, prin întocmirea unei lucrări scrise de către candidat; subiectele de examen se vor întocmi de către Comisia de specialitate, numită prin deizie de numire, conform tematicii şi bibliografiei afişate;

  - evaluarea calităţilor didactice pe baza unei probe practice a cărei temă va fi afişată pe site-ul universității și la avizierul facultății înainte cu 48 de ore de la data desfășurării probei de concurs;

  - stabilirea de către comisie a ierarhiei candidaţilor şi nominalizarea candidatului cu cele mai bune rezultate;

  - redactarea de către fiecare membru al comisiei de concurs a referatului de apreciere pentru fiecare candidat;

  - întocmirea de către preşedintele comisiei a unui raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie;

  - aprobarea prin decizia comisiei de concurs a raportului asupra concursului întocmit de preşedinte;

  - semnarea raportului concursului aprobat de către membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei;

  - prezentarea spre avizare de către Consiliul facultăţii a raportului asupra concursului. Raportul poate fi avizat sau nu;

  - prezentarea spre aprobare de către Senatul universitar a raportului asupra concursului.

  ----------------------------------------------------------------------------

  VII. Lista completă a documentelor

  Documente conform HG 457/2011, art. 13 alin. 1:

  1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; (se găseşte în Anexa 1 în cadrul metodologiei proprii de concurs a Universităţii Agora din municipiul Oradea, metodologie ce este postată în cadrul secţiunii Concurs posturi didactice).

  2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

  3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic spre a fi publicat pe pagina web a concursului şi pe site-ul UAO, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs conform HG 457/2011 art. 14.

  Curriculum vitae al candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) trebuie să includă:

  a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

  b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;

  c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

  d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

  4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

  Lista completă de lucrări ale candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) va fi structurată astfel:

  a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

  b) teza sau tezele de doctorat;

  c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

  d) cărţi şi capitole în cărţi;

  e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

  f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;

  g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

  5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard  este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic, spre a fi publicată pe pagina web a concursului şi pe site-ul Universităţii Agora din municipiul Oradea.

  6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor (conform art. 294 alin. 1 din Legea nr. 1/2011) : copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia.

  7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă.

  8. Copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, atestat psiho-pedagogic etc.).

  9. Copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

  10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului.

  11. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

  12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.

  13. Chitanţa de achitare a taxei de participare la concurs.

  VIII. Adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs

  Format tipărit:  Universitatea Agora, Piaţa Tineretului nr. 8, Oradea, jud. Bihor, cod poştal: 410526, la Departamentul de resurse umane.

  Format electronic: e-mail: ramona.urziceanu@univagora.ro

  ****************************************

  Comisii

  • Profesor, disciplinele: Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor (poz. 8):   PDF
  • Lector, disciplinele: Finanțe, Finanțe publice (poz. 35):   PDF
  • Lector, disciplinele: Dezvoltare și planificare urbană, Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului, Economie monetară, Monedă şi credit  (poz. 36):   PDF
  • Asistent, disciplinele:  Drept civil. Contracte speciale, Drept civil. Succesiuni, Dreptul familiei, Drept roman (poz. 52):   PDF
  • Asistent, disciplinele: Contabilitate financiară I,  Contabilitate financiară II, Contabilitate financiară, Contabilitate comparată, Contabilitate de gestiune, Bazele contabilităţii (poz. 53):   PDF
  • Asistent, disciplinele: Elemente de procedură penală, Drept penal. Partea generală II,Drept procesual penal. Partea specială, Drept penal. Partea specială, Drept penal special (poz. 56):   PDF 
  • Asistent, disciplinele: Macroeconomie,Contabilitatea instituţiilor publice, Practică(poz. 57):   PDF

  *********************************************

  Metodologia de concurs

  1. Metodologia proprie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare în cadrul UAO:   PDF

  2. Metodologia-cadru  H.G. Nr. 457/4.05.2011:   PDF

  3. HG nr. 36 din 06.02.2013:   PDF

  4. Cerințele minimale CNATDCU  valabile în 2016-2017 (toate domeniile) : PDF

  5. Cerințele minimale CNATDCU la Științe economice și administrarea afacerilor (M.Of. nr. 440 din 18 iulie 2013):   PDF  +  Punct de vedere:   PDF 

  6. Cerințele minimale CNATDCU la Științe juridice + Administrative (M.Of. nr. 440 din 18 iulie 2013):   PDF

  7. Regulament UAO privind ocuparea posturilor vacante de asistent universitar si asistent de cercetare pe perioada determinata de catre studentii-doctoranzi:   PDF

  8. OM nr. 6129 din 2016 (valabil din 2017-2018):  PDF  ; Anexa la OM 6129 din 2016 cu standardele minimale:  PDF .

  Înapoi la conținut.