Jing, Yuanchun, School of Traffic and Transportation Beijing Jiaotong University, China