Jin, Sixin, College of Information Engineering, East China Jiaotong University Nanchang, Jiang Xi 330013, P.R.China, China