Lee, Sang-Hun, Hyundai Mobis 17-2, 240 Mabuk-ro, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeounggi-do 16891, Korea, Korea (the Democratic People's Republic of)