Kaplinski, Oleg, Poznań University of Technology, Poland