Hirota, Kaoru, Tokyo Institute of Technology Japan, 226-8502 Yokohama, 4259 Nagatsuta, Midori-ku