Vol 13, No 3 (2018)

INT J COMPUT COMMUN

DOI: https://doi.org/10.15837/ijccc.2018.3

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Henry N. Adorna, Linqiang Pan, Bosheng Song
PDF
303-320
Naeimeh Elkhani, Ravie Chandren Muniyandi, Gexiang Zhang
PDF
323-336
Wen Jiang, Chan Huang
PDF
337-352
Yun Jiang, Yuan Kong, Chaoping Zhu
PDF
353-364
Xiujuan Lei, Siguo Wang, Linqiang Pan
PDF
365-382
Haitao Liu, Ioan Dzitac, Sicong Guo
PDF
383-390
Xiaofei Ma, Yi Feng, Yi Qu, Yang Yu
PDF
391-407
Phu Vo Ngoc
PDF
408-428
Dongming Zhao, Tiantian Yang, Wen Ou, Hao Zhou
PDF
429-439
Lei Zheng, Zhiguo Zhang, Yong Deng
PDF
440-455