International Journal of Computers Communications & Control

ISSN 1841-9836; Frequency: 6 issues/ year; Acronym: IJCCC; ISO Abbrev: Int. J. Comput. Commun. Control; JCR Abbrev: INT J COMPUT COMMUN; Impact Factor in JCR2016 (Clarivate Analytics): IF=1.374; Scopus(Q2): CiteScore2016=1.06; Online Submission.

Editors-in-Chief (2018): Ioan DZITAC & Florin Gheorghe FILIP.


Journal Homepage Image

Vol 13, No 2 (2018): INT J COMPUT COMMUN

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Constantin Caruntu, Alessandro Vargas, Leonardo Acho, Gisela Pujol
PDF
151-161
G. Jemilda, S. Baulkani
PDF
162-174
Dohyeong Kim, Yingru Lin, Sungyoung Lee, Byeong Ho Kang, Soyeon Caren Han
PDF
175-191
Shangjing Lin, Jianguo Yu, Wei Ni, RenPing Liu
PDF
192-204
Baoyu Liu, Yong Hu, Yong Deng
PDF
205-220
Xiaoni Liu, Yinan Lu, Tieru Wu, Tianwen Yuan
PDF
221-234
Yixuan Ma, Zhenji Zhang, Alexander Ihler, Baoxiang Pan
PDF
235-250
Paul Erick Mendez-Monroy, Israel Sanchez Dominguez, Ali Bassam, Oscar May Tzuc
PDF
251-267
Li Tang, Ping He Pan, Yong Yi Yao
PDF
268-279
Usman Tariq, Abdulaziz Aldaej
PDF
280-293