International Journal of Computers Communications & Control

ISSN 1841-9836; Frequency: 6 issues/ year; Acronym: IJCCC; ISO Abbrev: Int. J. Comput. Commun. Control; JCR Abbrev: INT J COMPUT COMMUN; DOAJ; Open Access (CC-BY-NC): Submission/Publication Fees.

Impact Factor in JCR2017 (Clarivate Analytics/SCI Expanded/ISI Web of Science): IF=1.29 (Q3).

Scopus: CiteScore2017=1.04 (Q2);

Editors-in-Chief (2018): Ioan DZITAC & Florin Gheorghe FILIP.

Online Submission.

Journal Homepage Image

Vol 13, No 3 (2018): INT J COMPUT COMMUN

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Henry N. Adorna, Linqiang Pan, Bosheng Song
PDF
303-320
Naeimeh Elkhani, Ravie Chandren Muniyandi, Gexiang Zhang
PDF
323-336
Wen Jiang, Chan Huang
PDF
337-352
Yun Jiang, Yuan Kong, Chaoping Zhu
PDF
353-364
Xiujuan Lei, Siguo Wang, Linqiang Pan
PDF
365-382
Haitao Liu, Ioan Dzitac, Sicong Guo
PDF
383-390
Xiaofei Ma, Yi Feng, Yi Qu, Yang Yu
PDF
391-407
Phu Vo Ngoc
PDF
408-428
Dongming Zhao, Tiantian Yang, Wen Ou, Hao Zhou
PDF
429-439
Lei Zheng, Zhiguo Zhang, Yong Deng
PDF
440-455