International Journal of Computers Communications & Control

ISSN 1841-9836; Frequency: 6 issues/ year; Acronym: IJCCC; ISO Abbrev: Int. J. Comput. Commun. Control; JCR Abbrev: INT J COMPUT COMMUN; DOAJ; Open Access (CC-BY-NC): Submission/Publication Fees.

Impact Factor in JCR2017 (Clarivate Analytics/SCI Expanded/ISI Web of Science): IF=1.29 (Q3).

Scopus: CiteScore2017=1.04 (Q2);

Editors-in-Chief (2018): Ioan DZITAC & Florin Gheorghe FILIP.

Online Submission.

Journal Homepage Image

Vol 13, No 4 (2018): INT J COMPUT COMMUN

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

Yu Dai, Xiang Zhu, Haibo Zhou, Zuoli Mao, Wei Wu
PDF
465-476
Ren Gao, Juebo Wu, Wen Hu, Yun Zhang
PDF
477-491
Kahyun Lim, Byung Mun Lee, Ungu Kang, Youngho Lee
PDF
492-502
Ion Dan Mironescu, Lucian Vinţan
PDF
503-520
Haina Rong, Mianjun Ge, Gexiang Zhang, Ming Zhu
PDF
521-536
Diego F. Rueda, Eusebi Calle, Xiangrong Wang, Robert E. Kooij
PDF
537-549
Radosław Olgierd Schoeneich, Piotr Prus
PDF
550-565
Phuc Huu Truong, Nhan Duc Nguyen, Ngoc-Huynh Ho, Gu-Min Jeong
PDF
566-573
Huifang Wang, Kang Zhou, Gexiang Zhang
PDF
574-589
Xuemei You, Yinghong Ma, Zhiyuan Liu, Mingzhao Xie
PDF
590-601