Zhang, Ping, Guanglong Du, Bin Liang, & Xueqian Wang. " Human-Manipulator Interface Using Hybrid Sensors via CMAC for Dual Robots." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 10.2 (2015): 280-290. Web. 22 May. 2022