Zhang, Ping, Yang, Jia-Yao, Zhu, Hao, Hou, Yue-Jie, Liu, Yi, AND Zhou, Chi-Chun. " Failure in Stock Price Prediction: A Comparison bettwen the Curve-Shape-Feature and Non-Curve-Shape-Feature Modes of Existing Machine Learning Algorithms" INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], Volume 16 Number 6 (3 December 2021)