Zhang, Ping, Jia-Yao Yang, Hao Zhu, Yue-Jie Hou, Yi Liu, & Chi-Chun Zhou. " Failure in Stock Price Prediction: A Comparison bettwen the Curve-Shape-Feature and Non-Curve-Shape-Feature Modes of Existing Machine Learning Algorithms." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 16.6 (2021): n. pag. Web. 29 Jan. 2022