Wang, Jiaming, Bing Zhu, Pei Liu, Ruiqi Jia, Lijing Jia, Wei Chen, Cong Feng, & Jing Li. " Screening Key Indicators for Acute Kidney Injury Prediction Using Machine Learning." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 16.3 (2021): n. pag. Web. 30 Nov. 2021