Li, Xin, Liang, Yanchun, Chen, Biqian, He, Baorun, AND Jiang, Yu. " Revealing New Technologies in Ocean Engineering Research using Machine Learning" INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], Volume 16 Number 2 (3 March 2021)