Li, Xin, Yanchun Liang, Biqian Chen, Baorun He, & Yu Jiang. " Revealing New Technologies in Ocean Engineering Research using Machine Learning." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 16.2 (2021): n. pag. Web. 18 Apr. 2021