Liu, Hongtao, Yanchun Liang, Liupu Wang, Xiaoyue Feng, & Renchu Guan. " BioNMT: A Biomedical Neural Machine Translation System." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 15.6 (2020): n. pag. Web. 18 Jan. 2021