Wang, Yongsheng, Jing Gao, Zhiwei Xu, Jidong Luo, & Leixiao Li. " A Prediction Model for Ultra-Short-Term Output Power of Wind Farms Based on Deep Learning." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 15.4 (2020): n. pag. Web. 5 Dec. 2021