Wang, Hongxin, Jia, Lijing, Zhuang, Heng, Li, Xueyan, Zhao, Yuzhuo, Pan, Shuxiao, Wu, Kainan, Li, Jing, AND Li, Tanshi. " A Rough Set and Cellular Genetic Fusion Algorithm for Acute Critical Disease Prediction" INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], Volume 15 Number 6 (20 November 2020)