Wang, Hongxin, Lijing Jia, Heng Zhuang, Xueyan Li, Yuzhuo Zhao, Shuxiao Pan, Kainan Wu, Jing Li, & Tanshi Li. " A Rough Set and Cellular Genetic Fusion Algorithm for Acute Critical Disease Prediction." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 15.6 (2020): n. pag. Web. 25 Jan. 2021