You, Xuemei, Yinghong Ma, Zhiyuan Liu, & Mingzhao Xie. " An ABC Algorithm with Recombination." INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL [Online], 13.4 (2018): 590-601. Web. 9 Aug. 2020