International Journal of Computers Communications & Control

Online ISSN 1841-9844, ISSN-L 1841-9836; Frequency: 6 issues/ year; Acronym: IJCCC; ISO Abbrev: Int. J. Comput. Commun. Control; JCR Abbrev: INT J COMPUT COMMUN; DOAJ; Open Access (CC-BY-NC).

Impact Factor in JCR2018 (Clarivate Analytics/SCI Expanded/ISI Web of Science): IF=1.585 (Q3).

Scopus: CiteScore2018=1.56 (Q2).

Editors-in-Chief: Ioan DZITAC & Florin Gheorghe FILIP.

Warning regarding fraudulent call for papers for submissions or confirmation of acceptance via e-mail from possible predatory journals:
We do not publish any special issues and we only accept submissions via our
Online Submission System.

Journal Homepage Image

Vol 15, No 1 (2020): INT J COMPUT COMMUN

Table of Contents

Articles

Marcel Ioan Bolos, Victoria Bogdan, Ioana Alexandra Bradea, Claudia Diana Sabau Popa, Dorina Nicoleta Popa
PDF
Guo Cao
PDF
Hao Zhang, Huixia Feng, Yan Cui, Yuting Wang
PDF
Songmin Chen, Xiyan Lv, Juanqiong Gou
PDF
Bogdana Stanojevic, Simona Dzitac, Ioan Dzitac
PDF
Xiaozhuan Gao, Yong Deng
PDF
Shuai Sun, Bin Hu, Zhou Yu, Xiaona Song
PDF
Fang Zhao
PDF
Sen Wu, Huifei Li, Lu Liu
PDF
Ping Zou, Baocun Hou, Jiang Lei, Zhenji Zhang
PDF