Skip to content.

Agora University in EduRank: Top 30% in the World

Written on Aug. 26, 2020.

Agora University in EduRank: Top 30% in the World

Agora University of Oradea (UAO) in  EduRank.org:

- Oradea Rank: 2 of 4;

- Romania Rank: 38 of 80;

- World Rank: Top 30%.

Sorce: https://edurank.org/uni/agora-university-of-oradea/

Back to content.